Regeringsrätten referat RÅ 2006 ref. 57

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2006 ref. 57
Målnummer
3310-06
Avdelning
2
Avgörandedatum
2006-10-05
Rubrik
Fråga om en överlåtelse skall behandlas som en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
2 kap. 25 § och 38 kap. 2 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229)
Rättsfall
EG-domstolens dom i mål C-43/00, Andersen og Jensen, REG 2002 s. I-379

I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB bl.a. följande. X AB är moderbolag i en koncern inom en bransch med några hundra försäljningsbutiker varav drygt hälften i Sverige. Försäljningen i Sverige sker i X AB medan verksamheten utomlands bedrivs genom dotterföretag. För att strukturera den svenska butiksrörelsen på motsvarande sätt avser X AB att överföra den verksamheten till ett dotterföretag genom en verksamhetsavyttring enligt bestämmelserna i 38 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL; bestämmelser som enligt bolagets uppfattning ger en vidare bestämning av begreppet verksamhetsgren än fusionsdirektivet (direktiv 90/434/EEG). Avyttringen kommer att omfatta bl.a. varulagren i butikerna, kundfordringar samt butiks- och kontorsinventarier. Inköps- och koncernledningsfunktionerna kommer att ligga kvar hos X AB liksom varumärken och goodwill. Ersättning lämnas i form av nyemitterade aktier och övertagande av skulder som hör till butiksverksamheten. – X AB frågade om bestämmelserna om undantag för omedelbar beskattning i 38 kap. var tillämpliga på avyttringen av butiksrörelsen (fråga 1) och om, vid nekande svar på den frågan, bedömningen ändrades om avyttringen avsåg hela verksamheten i bolaget (fråga 2).

Skatterättsnämnden (2006-04-26, André, ordförande, Wingren, Melbi, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl) yttrade: Förhandsbesked. – Fråga 1 – Förutsättningen för undantag från omedelbar beskattning vid verksamhetsavyttring i 38 kap. 2 § 1 IL är uppfylld. – Motivering. – Den tveksamhet som aktualiseras i ansökan är om den tilltänkta avyttringen av butiksrörelsen uppfyller det i 38 kap. 2 § 1 IL uppställda kravet att avse samtliga tillgångar i en verksamhetsgren. Detta skall ses mot bakgrund av att X AB kommer att behålla vissa funktioner som är gemensamma för hela koncernen. – Av förarbetena till bestämmelserna i 38 kap. IL framgår att begreppet verksamhetsgren i den aktuella bestämmelsen är avsett att ha den innebörd som följer av den allmänna definitionen av begreppet i 2 kap. 25 § IL (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 440), dvs. den skall avse sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. – Med beaktande av vad som uppgetts om de tillgångar som skall ingå i avyttringen av butiksrörelsen till dotterföretaget får dessa anses utgöra samtliga tillgångar i en sådan verksamhetsgren som avses i 2 kap. 25 § IL. Förutsättningen i 38 kap. 2 § 1 IL för att behandla avyttringen som en verksamhetsavyttring är därmed uppfylld. – Vid detta svar på fråga 1 förfaller fråga 2.

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. Verket anförde bl.a. följande. Enligt 38 kap. 2 § 1 IL skall avyttringen avse samtliga tillgångar i en verksamhetsgren (eller i näringsverksamheten). Den principiella frågan är om uttrycket samtliga tillgångar skall ges en självständig betydelse. Det får anses tillräckligt att den allmänna definitionen av begreppet verksamhetsgren är uppfylld. Det avgörande är därför hur verksamhetsgrenen fungerar ur förvärvarens perspektiv och inte om överlåtelsen för säljarens del avser samtliga tillgångar i en verksamhetsgren.

X AB ansåg också att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet.

Regeringsrätten (2006-10-05, Sandström, Dexe, Kindlund, Hamberg, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner liksom Skatterättsnämnden att avyttringen avser en verksamhetsgren enligt den allmänna definitionen i 2 kap. 25 § IL och att den i 38 kap. 2 § 1 angivna förutsättningen för att behandla avyttringen som en verksamhetsavyttring är uppfylld. Nämndens förhandsbesked skall därför fastställas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2006-08-23, föredragande Björnsson, målnummer 3310-06