Regeringsrätten referat RÅ 2008 ref. 42

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2008 ref. 42
Målnummer
6944-06
Avdelning
1
Avgörandedatum
2008-10-06
Rubrik
Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt.
Lagrum
18 § lagen (2004:629) om trängselskatt

A.G. påfördes genom skattebeslut trängselskatt med 20 kr för två skattepliktiga passager den 16 februari 2006.

A.G. begärde omprövning och yrkade att beslutet skulle undanröjas. Som skäl anförde A.G. bl.a. att hans bil blev påkörd av en buss och situationen tvingade honom att passera in och ut genom samma betalstation för att undvika en besvärlig trafiksituation.

Skatteverket beslutade vid omprövning att fastställa att A.G. var skyldig att betala trängselskatten. Beslutet motiverades i huvudsak med att de skäl som A.G. anfört inte befriade honom från trängselskatten.

A.G. överklagade omprövningsbeslutet hos länsrätten och yrkade befrielse från trängselskatten. Som grund för överklagandet anförde A.G. sammanfattningsvis följande. Trots påkörningen kunde bilen och bussen flyttas för egna maskiner och det gjordes omgående med tanke på det hinder som de utgjorde i en av Stockholms mest trafikerade korsningar. Fordonen förflyttades på ett lagligt och trafiksäkert sätt till andra sidan korsningen, där skadeanmälan upprättades. Efter detta tvingades han passera betalstationen eftersom det ej var möjligt att vända bilen på denna plats utan att köra mot trafiken.

Länsrätten i Stockholms län (2006-05-17, ordförande Collert) yttrade, efter att ha redogjort för tillämpliga bestämmelser: Ostridigt i målet är att A.G:s bil är skattepliktig och att den passerat ifrågavarande betalstation den 16 februari 2006. Länsrätten finner ej skäl att ifrågasätta A.G:s uppgifter om att han inte haft för avsikt att passera betalstationen. Oavsett detta inträder skattskyldigheten när en skattepliktig bil brukas vid passage av en betalstation. Länsrätten kan mot den av A.G. beskrivna bakgrunden inte finna att det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut expeditionsavgiften. Överklagandet skall således avslås. – Länsrätten avslår överklagandet.

A.G. överklagade länsrättens dom hos kammarrätten och anförde bl.a. följande. Som fordonsförare är han skyldig att underlätta trafiksituationen i samband med en olycka. Det var orimligt att låta fordonen stå kvar i väntan på polis och bärgningsbil. Eftersom påkörande fordon var en ledbuss i linjetrafik fanns det ingen annan rimlig och säker lösning än att flytta fordonen till närmaste busshållplats.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det A.G. anfört visar inte att han på grund av avspärrningar eller liknande blivit tvingad att passera betalstationerna på ett sätt som kan medföra att det kan anses uppenbart oskäligt att betala skatt och expeditionsavgift.

Kammarrätten i Stockholm (2006-10-19, Lindgren, Lindbäck, referent, Hermansson): Domskäl. Med hänsyn till omständigheterna i målet finner kammarrätten det uppenbart oskäligt att ta ut skatt och expeditionsavgift. Överklagandet skall således bifallas. – Kammarrätten undanröjer länsrättens dom och Skatteverkets beslut.

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle fastställa länsrättens dom och Skatteverkets beslut. Till stöd för sin talan anförde Skatteverket bl.a. följande. A.G. har påförts trängselskatt för två passager den 16 februari 2006. Frågan är om det är uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt för dessa passager. Det synes närmast som om A.G. själv gjorde valet att placera bilen på ett sätt som medförde att den sedan kom att göra två skattepliktiga passager. Denna situation uppvisar inte några likheter med de situationer som enligt förarbetena är exempel på att det vore oskäligt att ta ut trängselskatten.

A.G. bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2008-10-06, Heckscher, Eliason, Stävberg, Kindlund, Lundin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt framgår att skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av vissa s.k. betalstationer. Enligt 18 § får beskattningsmyndigheten besluta att trängselskatt helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten.

I förarbetena till lagen har uttalats att möjligheterna till befrielse eller återbetalning bör användas restriktivt. Som exempel på fall då det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt nämns att bilen har stulits eller använts vid en nödsituation. Ytterligare ett exempel är att någon myndighet har begått ett fel. Vidare anförs att det främst är fråga om situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått (prop. 2003/04:145 s. 64 och s. 112).

A.G. har uppgett att hans avsikt var att svänga av i en korsning strax före betalstationen. Vid korsningen körde en buss på hans bil så att denna hamnade ute i korsningen. Han körde då bilen till andra sidan av korsningen där en skadeanmälan upprättades. Därifrån kunde han inte svänga in i korsningen direkt utan att färdas mot trafiken. Därför måste han passera betalstationen och därefter vända tillbaks till korsningen och då på nytt passera betalstationen. Tiden mellan passagerna var endast en minut och 45 sekunder.

Skatteverket har inte haft några invändningar mot A.G:s beskrivning av händelseförloppet, och Regeringsrätten lägger det till grund för sin bedömning.

Det är inte rimligt att begära att A.G. skulle ha agerat på ett annat sätt än han gjorde när hans bil blev påkörd. Situationen har alltså varit sådan att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt för de två passagerna. Därför ska Skatteverkets överklagande avslås.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2008-09-17, föredragande Rentrop, målnummer 6944-06