Regeringsrätten referat RÅ 2008 ref. 43

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2008 ref. 43
Målnummer
3619-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-06-18
Rubrik
Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass.
Lagrum
12 § första stycket 3 passlagen (1978:302)

Sveriges Generalkonsulat beslutade den 9 februari 2007 att återkalla J.T:s pass enligt 12 § 3 passlagen (1978:302). Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Åklagarmyndigheten, Internationella åklagarkammaren i Göteborg, har i skrivelse den 21 december 2006 till Utrikesdepartementet meddelat att den svenska medborgaren J.T., med uppgiven adress i Florida, USA, sedan flera år är internationellt efterlyst och begärd utlämnad från USA. Någon utlämning har dock inte kunnat komma till stånd. Åklagarmyndigheten åberopar därför särskilda skäl att återkalla hans pass.

J.T. överklagade beslutet hos länsrätten och yrkade att hans pass inte längre skulle vara återkallat. Han anförde bl.a. följande. Av beslutet framgår att han är efterlyst samt begärd utlämnad till Sverige. Enligt tillämpligt lagrum skall utöver nämnda rekvisit finnas särskilda skäl i det enskilda fallet som motiverar en återkallelse. Såvitt framgår av beslutet har några sådana skäl inte ens åberopats av åklagarmyndigheten. Han har sedan slutet av 80-talet varit bosatt i USA tillsammans med hustru och en son. Han är sedan en längre tid verksam som egen företagare i Florida. Verksamheten består i export och import av båtar mellan USA och Europa. Han är såväl för sin rörelse som för sin sociala situation beroende av sitt svenska pass.

Länsrätten i Göteborg (2007-03-28, ordförande Nilsson) yttrade: Enligt 12 § 3 passlagen skall passmyndigheten återkalla gällande pass, om passinnehavare, som är efterlyst och skall omhändertas omedelbart vid anträffandet, uppehåller sig utomlands och det av särskilda skäl är motiverat att passet återkallas. – Av handlingarna i målet framgår att J.T. är internationellt efterlyst och häktad i sin frånvaro då han funnits på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri m.m. Hans pass skall då återkallas om det av särskilda skäl är motiverat att återkalla passet. I förarbetena (prop. 1977/78:156) anges angående återkallelse enligt 12 § 3 passlagen bl.a. följande. Punkten öppnar således möjlighet att ingripa med passåterkallelse mot den som är t.ex. häktad i sin frånvaro eller har rymt från kriminalvårdsanstalt och vistas i främmande stat. Eftersom passåterkallelse i sådant fall endast sällan fyller någon egentlig funktion, har dock föreskrivits att särskilda skäl för åtgärden skall föreligga (s. 47). Vad som avses med särskilda skäl har inte närmare angetts. Mot bakgrund av vad som anförts avseende återkallelsens funktion är det emellertid länsrättens bedömning att en återkallelse måste fungera som ett hjälpmedel i strävan att ställa en efterlyst person inför rätta för att återkallelse skall kunna komma ifråga. Beslutet att häkta J.T. fattades av Göteborgs tingsrätt den 4 oktober 2004. Han är internationellt efterlyst enligt begäran från åklagare daterad den 8 oktober 2004. J.T. har således hållit sig undan i nästan två och ett halvt år. J.T. har anfört att återkallelsen får stora konsekvenser för honom då han är beroende av sitt svenska pass för sin sociala situation, samt att han inte kan bedriva sin rörelse utan passet. Mot denna bakgrund finner länsrätten att återkallelsen av J.T:s pass inte är verkningslös, utan fyller en funktion som påtryckningsmedel. Vid en sammantagen bedömning finner länsrätten därför att J.T:s behov av pass i kombination med den långa tid som förflutit utan att han inställt sig eller utlämnande kommit till stånd utgör särskilda skäl som motiverar att hans pass återkallas. Överklagandet skall därmed avslås. – Länsrätten avslår överklagandet.

J.T. överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle besluta att hans svenska pass inte längre skulle vara återkallat. Till stöd för sin talan åberopade J.T. vad han anfört i länsrätten samt tillade bl.a. följande. Något stöd för att använda återkallelseinstrumentet som ett påtryckningsmedel finns inte i förarbetena. Tvärtom framkommer i förarbetena att återkallelse av pass skall ske med stor restriktivitet. Vidare skall beaktas att han varken är lagförd eller åtalad, vilket medför att än större restriktivitet skall iakttas.

Kammarrätten i Göteborg (2007-05-14, Johansson, Bengtsson, referent, Asplund) yttrade: Kammarrätten – som antecknar att J.T. är efterlyst och häktad i sin frånvaro då han funnits på sannolika skäl misstänkt för varusmuggling, grovt brott – finner lika med länsrätten att J.T:s behov av pass, i kombination med den långa tid som förflutit utan att han inställt sig eller utlämnande kommit till stånd, utgör särskilda skäl som motiverar att hans pass återkallas. Överklagandet skall därför avslås. – Kammarrätten avslår överklagandet.

J.T. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle besluta att hans svenska pass inte längre skulle vara återkallat. Han anförde bl.a. följande. I passlagen stadgas att återkallelse av pass kan ske för den som är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet samt uppehåller sig utomlands och då särskilda skäl så motiverar. Det är således inte tillräckligt att, som i förevarande fall, en person är häktad, efterlyst och befinner sig utomlands. Något klargörande av vad som avses med särskilda skäl finns inte i vare sig lagtext eller förarbeten. Av prop. 1977/78:156 s. 47 framgår dock att det förhållandet att en person är häktad i sin frånvaro och befinner sig utomlands inte i sig utgör tillräckliga skäl för återkallelse. I nämnda proposition och i Ds Ju 1977:3 framhålls att återkallelseinstrumentet utgör ett ingrepp i en grundlagsskyddad rättighet och ska nyttjas med stor försiktighet. Att som i förevarande fall använda återkallelsen som ett påtryckningsmedel för att förmå honom att återvända till Sverige när ett utlämnande inte kan ske innebär att vistelsen utomlands som efterlyst i sig fått utgöra särskilda skäl. Ett sådant cirkelresonemang är inte förenligt med gällande rätt och överensstämmer i vart fall inte med intentionen om ett försiktigt nyttjande av återkallelseinstrumentet.

Sveriges Generalkonsulat i New York ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande. J.T., som har hemvist i USA, är häktad i sin frånvaro, internationellt efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet. Det saknar då relevans att föra ett resonemang om regeringsformens skydd för den enskildes frihet i förhållande till beslutet att återkalla det aktuella passet. Förarbetena synes knappast lämna utrymme för någon annan tolkning än att kravet på särskilda skäl har uppställts helt i effektivitetens intresse, för att säkerställa att ett återkallelsebeslut enbart fattas i de fall en återkallelse kan antas tjäna ett reellt syfte. Särskilda skäl betyder då alla omständigheter som med tillräcklig styrka talar för att en återkallelse faktiskt kan antas få verkan med avseende på ändamålet med efterlysningen. – J.T. har under en omfattande tidsperiod lyckats hålla sig undan och en utlämning har inte kunnat komma till stånd. Det finns anledning anta att han fortsatt har för avsikt att undandra sig rättvisan. Ett återkallat pass registreras/spärras i den svenska passdatabasen. Registreringen i sig bidrar till att finna och identifiera en person som använder sig av det återkallade passet bl.a. då gränskontroll görs. Flera passmyndigheter utomlands är uppkopplade mot den svenska passdatabasen och har tillgång till informationen vid en eventuell ansökan om pass. Passet behöver således inte fysiskt överlämnas till passmyndigheten för att beslutet om återkallelse ska få effekt.

Regeringsrätten (2008-06-18, Wennerström, Nord, Brickman, Knutsson, Ståhl) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 12 § första stycket 3 passlagen ska passmyndigheten återkalla gällande pass om passinnehavare, som är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet, uppehåller sig utomlands och det av särskilda skäl är motiverat att passet återkallas.

Av förarbetena (prop. 1977/78:156 s. 47) framgår att bestämmelsen öppnar möjlighet att ingripa med passåterkallelse t.ex. mot den som är häktad i sin frånvaro och vistas i främmande stat. Vidare anges att eftersom passåterkallelse i ett sådant fall endast sällan fyller någon egentlig funktion har det föreskrivits att särskilda skäl för åtgärden ska föreligga.

J.T. är efterlyst, häktad i sin frånvaro och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet. De grundläggande förutsättningarna för återkallelse av pass i 12 § första stycket 3 passlagen är därmed uppfyllda. Enligt samma lagrum gäller som ytterligare förutsättning för återkallelse att det av särskilda skäl är motiverat att passet återkallas. Vad som avses med särskilda skäl har inte angetts närmare i lagtext eller förarbeten. Enligt Regeringsrättens mening måste beaktas att den aktuella bestämmelsen anger under vilka villkor en för den enskilde ingripande åtgärd ska vidtas. Kravet på att det ska föreligga särskilda skäl som motiverar att åtgärden vidtas bör mot den bakgrunden anses uppställt till skydd för den enskilde. För att återkallelse ska komma i fråga krävs därmed att det i det enskilda fallet finns någon försvårande omständighet som motiverar att passet återkallas.

Av utredningen i målet framgår att J.T. under lång tid har hållit sig undan och att ett utlämnande inte har kunnat komma till stånd. Särskilda skäl som motiverar att hans pass återkallas får därmed anses föreligga varför överklagandet ska avslås.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2008-05-28, föredragande Hofvander, målnummer 3619-07