Regeringsrätten referat RÅ 2008 ref. 62

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2008 ref. 62
Målnummer
6613-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-10-30
Rubrik
Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.
Lagrum
2 kap. 5 §, 9 § och 10 § samt 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 14 mars 2007 att återkalla J.G:s tillstånd till godstrafik. Som skäl för beslutet angav länsstyrelsen i huvudsak att J.G. inte visat att han alltjämt uppfyllde de ekonomiska förutsättningarna för innehav av sådant tillstånd. Länsstyrelsen förordnade att beslutet skulle gälla sedan det vunnit laga kraft.

J.G. överklagade länsstyrelsens beslut hos länsrätten och anförde bl.a. att han hade reservkapital i pensionsförsäkringar, som fanns tillgängligt för lyftning.

Länsstyrelsen anförde att det inte var visat att uppgivet reservkapital i pensionsförsäkringar var disponibelt på sådant sätt att det kunde åberopas för rörelsens finansiering.

Länsrätten i Stockholms län (2007-05-11, ordförande Johansson) yttrade: Enligt 2 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490) får trafiktillstånd ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Den som söker trafiktillstånd skall utöver vad som följer av första stycket kunna styrka att han uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §. – Enligt 2 kap. 9 § yrkestrafiklagen skall den som söker trafiktillstånd ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid prövningen härav skall främst likviditet och soliditet beaktas. Om inte särskilda skäl föranleder annat skall sökanden anses ha tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kr för ett fordon och 50 000 kr för varje därutöver tillkommande fordon. – Enligt 2 kap. 10 § yrkestrafiklagen skall den som innehar trafiktillstånd kunna styrka att han fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §. – I 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen föreskrivs följande. Om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger, skall tillståndet återkallas av prövningsmyndigheten. Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, kan i stället varning meddelas. – Av J.G:s yrkestrafiktillstånd till godstrafik, som meddelades den 29 februari 1980, framgår bl.a. att tillståndet avser ett fordon. – Av J.G:s kontoöversikt den 22 september 2006 samt näringsverksamhetens balans- och resultatrapport för räkenskapsåret 2006 framgår att han sammantaget uppvisar ett kapitalöverskott om 63 245 kronor. – Länsrätten gör följande bedömning – Länsstyrelsen har i sin utredning funnit att J.G. förfogar över kapital och reserver i sådan begränsad omfattning att hans ekonomiska resurser brister i sådan utsträckning att han inte längre uppfyller yrkestrafiklagens krav för innehav av tillstånd att bedriva godstrafik. Tillståndet skall därför återkallas. – Av handlingarna i målet framgår att J.G. under ett flertal år i sin näringsverksamhet bedrivit godstrafik. Vidare har inget annat framkommit än att han har skött inbetalningar av skatter och avgifter samt uppvisat positivt rörelseresultat. Mot bakgrund av att J.G., såvitt framgår av handlingarna i målet, varaktigt har bedrivit sin verksamhet utan anmärkningar och därmed visat att han på ett tillbörligt sätt kan driva densamma, finner länsrätten att de ekonomiska missförhållandena i J.G:s verksamhet är så begränsade att särskilda skäl finns för att anse en varning som en tillräckligt ingripande åtgärd. Länsrätten har vid bedömningen inte tillmätt vad J.G. åberopat avseende tillgängligt kapital i pensionsförsäkringar någon betydelse. Trots att det normalt inte uppställs krav på att de tillgångar som finns i en verksamhet skall vara av viss typ, torde kapital i pensionsförsäkringar inte vara sådana resurser som kan hänföras till drift av en näringsverksamhet som den nu aktuella. – Länsrätten bifaller överklagandet på så sätt att J.G. med ändring av länsstyrelsens beslut meddelas en varning.

Länsstyrelsen överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och fastställa länsstyrelsens beslut.

J.G. bestred bifall till överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm (2007-10-09, Berglin, Hammar, Ahlgren, referent) yttrade i huvudsak: Av de i målet aktuella bestämmelserna i yrkestrafiklagen kan enligt kammarrättens mening utläsas att möjligheten att meddela varning endast avser de fall där ett beslut att återkalla ett trafiktillstånd grundas på konstaterade allvarliga missförhållanden hos tillståndshavaren. I förevarande mål har J.G:s tillstånd återkallats för att han inte fortlöpande har uppfyllt kravet på tillräckliga ekonomiska resurser. Vid detta förhållande har det saknats laglig möjlighet att i stället för återkallelse meddela varning. Kammarrätten – som instämmer i underinstansernas bedömning att J.G. inte visat att han uppfyller lagens krav på ekonomiska resurser – finner därför att länsrättens dom skall upphävas och länsstyrelsens beslut fastställas. – Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer länsstyrelsens beslut att återkalla J.G:s tillstånd till godstrafik.

J.G. överklagade kammarrättens dom och anförde följande. De ekonomiska förutsättningarna för innehav av trafiktillstånd är numera uppfyllda. Den 22 oktober 2007 hade rörelsen ett överskott på 127 760 kr. Rörelsens banktillgodohavande uppgick vid samma tidpunkt till 137 272 kr och privat disponerade han ca 40 000 kr.

Länsstyrelsen anförde bl.a. följande. Länsstyrelsen har inte något att erinra mot bifall till överklagandet sedan det framkommit att J.G. numera uppfyller de ekonomiska förutsättningarna för trafiktillstånd. Vid tidpunkten för länsstyrelsens beslut om återkallelse av tillståndet hade det däremot inte visats att J.G. förfogade över tillräckliga ekonomiska resurser enligt 2 kap. 9 § yrkestrafiklagen och förutsättningar för tillstånd enligt 2 kap. 5 § förelåg då inte längre. Länsstyrelsen har som grund för återkallelsen inte åberopat allvarliga missförhållanden vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som J.G. driver, varför det inte funnits grund för att meddela varning enligt 5 kap. 1 § andra stycket yrkestrafiklagen.

Regeringsrätten (2008-10-30, Nordborg, Hamberg, Fernlund, Jermsten, Stenman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Reglerna om trafiktillstånd bygger på rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter och rådets direktiv 98/76/EG av den 1 oktober 1998 om ändring av nyss nämnda direktiv.

Trafiktillstånd får enligt 2 kap. 5 § yrkestrafiklagen endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Den som söker trafiktillstånd ska vidare kunna styrka att han uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 2 kap. 9 §. Av nämnda lagrum följer, såvitt nu är av intresse, att den som ansöker om trafiktillstånd ska anses ha tillräckliga ekonomiska resurser om han för ett fordon förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kr. Av 2 kap. 10 § följer att den som innehar trafiktillstånd ska kunna styrka att han fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §. Om kravet på ekonomiska resurser inte är uppfyllt vid kontrolltillfället men företagets ekonomiska situation ger anledning att tro att kravet på nytt och på ett varaktigt sätt, på grundval av en plan för finansieringen, kommer att vara uppfyllt, får länsstyrelsen medge en ytterligare frist på högst ett år (Vägverkets föreskrifter om tillsyn över den yrkesmässiga trafiken, VVFS 2000:196).

Enligt 5 kap. 1 § första stycket yrkestrafiklagen ska ett trafiktillstånd återkallas om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger. Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas kan, enligt 5 kap. 1 § andra stycket, i stället varning meddelas. I 5 kap. 2 § yrkestrafiklagen regleras fall av obligatorisk återkallelse, där varning således inte kan komma ifråga.

Varningsinstitutet syftar till att möjliggöra ingripanden i ett tidigt skede, innan de uppkomna missförhållandena har blivit så allvarliga att tillståndet bör återkallas (prop. 1987/88:78 s. 53-54). Vid införandet av den nu gällande yrkestrafiklagen diskuterades möjligheten att övergå till en ordning där varning kan meddelas i stället för återkallelse om särskilda skäl föreligger, såsom är fallet enligt bl.a. körkortslagstiftningen. Det ansågs emellertid att den gällande ordningen där ingripandet sker så tidigt som möjligt hade stora fördelar och borde bestå. En ordning där varning kan meddelas i stället för återkallelse riskerade vidare att komma i konflikt med EG-reglerna på området (prop. 1997/98:63 s. 73-74).

J.G. har ett fordon anmält för godstrafik och ska därför enligt lag förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kr. Länsstyrelsen hade vid kontrolltillfället fått uppgifter som inte visade att J.G. uppfyllde detta krav. Länsstyrelsen underrättade J.G. om att han hade möjlighet att få en ytterligare frist på högst ett år om han kunde lämna en plan för finansieringen, dvs. en redogörelse för hur han skulle kunna uppnå kapitalkravet. J.G. lämnade emellertid inte in någon sådan plan. Det var därför rätt av länsstyrelsen att återkalla hans trafiktillstånd. Något utrymme för att i stället meddela varning fanns inte.

J.G. har numera lämnat uppgifter som visar att han uppfyller kraven på ekonomiska resurser. Länsstyrelsen har inte haft något att invända beträffande hans ekonomiska situation i övrigt. Någon grund för återkallelse av hans trafiktillstånd föreligger således inte längre. J.G:s överklagande ska därför bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten underinstansernas avgöranden.

Föredraget 2008-10-01, föredragande Mattsson, målnummer 6613-07