Svea hovr�tt referat RH 2002:47

Kronofogdemyndigheten i Stockholm, kontoret i Visby, fattade den 26 april 2002 beslut om utm�tning av M.E.B:s l�n. Utm�tningsbeloppet fastst�lldes d�rvid till 8 900 kr per m�nad och f�rbeh�llsbeloppet till 4 606 kr per m�nad. Av f�rbeh�llsbeloppet avs�g 4 006 kr det av Riksskatteverket f�r varje �r fastst�llda normalbeloppet och 600 kr bostadskostnad.

M.E.B. �verklagade beslutet och yrkade bl.a. att utm�tningsbeloppet skulle minskas med 6 200 kr per m�nad. Staten genom Riksskatteverket bestred �ndring.

M.E.B. �beropade till st�d f�r sitt �verklagande s�vitt nu �r i fr�ga i huvudsak f�ljande. Han arbetar p� ett behandlingshem f�r ungdomar p� Gotland. Hans arbete p�g�r i sexveckorsperioder och han �r d�refter ledig tv� veckor i f�ljd. Under tiden som han arbetar bor och lever han med ungdomarna dygnet runt. Han betalar 2 650 kr per m�nad f�r mat och husrum p� behandlingshemmet, varav 600 kr avser boendekostnaden. Han har en l�genhet om tre rum och k�k i Stockholm, d�r han �r folkbokf�rd. Han betalar 6 200 kr per m�nad f�r l�genheten. Han beh�ver l�genheten f�r att ha n�gonstans att bo n�r han �r ledig fr�n arbetet och f�r att kunna umg�s med sina tre barn n�r han �r i Stockholm. Hans barn bor annars med sina m�drar i Stockholm, respektive �stersund. Han kan inte bo p� behandlingshemmet under sin lediga tid och han har inte m�jlighet att umg�s med sina barn d�r.

Staten �beropade till st�d f�r sitt bestridande bl.a. f�ljande. Vid ber�kningen av f�rbeh�llsbeloppet vid utm�tning av l�n har g�lden�ren r�tt att tillgodog�ra sig ett normalbelopp omfattande alla vanliga levnadsomkostnader utom bostadskostnad. Kostnaden f�r bostad ber�knas s�rskilt och l�ggs till normalbeloppet. Det avg�rande f�r ber�kningen av bostadskostnaden torde vara kostnaden f�r bostaden p� den faktiska bostadsorten och inte folkbokf�ringsadressen. Till�gg till normalbeloppet kan �ven g�ras f�r kostnader f�r fullg�rande av tj�nst, varvid samma best�mmelser som g�ller f�r avdrag f�r motsvarande kostnader vid taxering enligt 12 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) b�r till�mpas. Det framg�r inte att M.E.B. har r�tt att erh�lla till�gg f�r dubbel bos�ttning. De kostnader M.E.B. har f�r att umg�s med sina barn kan vidare inte beaktas i l�neutm�tningsh�nseende.

Gotlands tingsr�tt (2002-07-04, lagmannen Sture Stenstr�m) �ndrade kronofogdemyndighetens beslut p� s� s�tt att utm�tningsbeloppet best�mdes till 2 786 kr per m�nad och f�rbeh�llsbeloppet till 10 806 kr per m�nad. Tingsr�tten anf�rde i sitt beslut f�ljande vad g�llde fr�gan om M.E.B:s boendekostnader.

Vad g�ller den i m�let aktuella fr�gan r�rande boendekostnaden har f�ljande framkommit. M.E.B. �r sedan den 1 oktober 2001 anst�lld p� Hassela Gotland Aktiebolags behandlingskollektiv f�r ungdomar med problem. Han arbetar sex veckor och �r ledig tv�. Under arbetet �r han i tj�nst hela tiden och bor tillsammans med en elev. P� grund av behovet att kunna koppla av fr�n arbetet kan han inte bo p� arbetsplatsen under ledigheten. Han bor d� i sin l�genhet i Skarpn�ck, d�r han kan umg�s med sina tre barn som annars bor hos sina m�drar. Tv� av barnen bor i Stockholm och ett i �stersund.

Tingsr�tten g�r i denna del f�ljande bed�mning. Normalt skall i ett fall som nu �r aktuellt den faktiska boendekostnaden godtas och g�lden�rens totala hyresbelopp d�rmed ing� i f�rm�nsbeloppet, om inte boendekostnaden �r osk�ligt h�g. I �rendet har p�st�tts att M.E.B., som har arbete p� Gotland och �r ensamst�ende, inte kan f�rbeh�llas kostnad f�r dubbelt boende. Med h�nsyn till M.E.B:s s�tt att arbeta och bo p� Gotland, f�r det anses rimligt att han har en privat bostad. Att han beh�llit bostaden i Stockholm, d�r han alltj�mt �r folkbokf�rd, f�r anses godtagbart bl.a. med beaktande av hans barns bostadsorter. Det finns inte sk�l att ifr�gas�tta hyresbeloppet f�r denna bostad, eftersom hyran ter sig sk�lig med h�nsyn till kostnadsl�get i Stockholm. Inte heller b�r bostadskostnaden reduceras, d� bostadsstandarden inte synes vara v�sentligen h�gre �n vad som kan anses svara mot g�lden�rens och familjens behov. Med st�d av vad som s�lunda anf�rts finner tingsr�tten att det finns s� starka sk�l f�r att M.E.B. f�r tillgodog�ra sig ett avdrag �ven f�r bostaden i Stockholm, att hans �ndringsyrkande i detta avseende skall bifallas.

Staten �verklagade tingsr�ttens beslut och yrkade att hovr�tten skulle fastst�lla kronofogdemyndighetens beslut och att M.E.B:s merkostnader f�r dubbel bos�ttning s�ledes inte skulle beaktas till n�gon del. M.E.B. bestred �ndring.

Svea hovr�tt (2002-10-24, hovr�ttslagmannen Erik Tersmeden, hovr�ttsr�det Ingrid Holmstrand och tf. hovr�ttsassessorn Jenny Wennhall, referent) inst�mde i tingsr�ttens bed�mning och l�mnade �verklagandet utan bifall.

M�lnummer �� 7344-02