Svea hovr�tt referat RH 2002:50

E.L. tr�ffade efter ans�kan om byte av l�genhet hyresavtal med hyresv�rden A.B. om f�rhyrning av en l�genhet p� Storgatan i Stockholm fr�n den 1 april 1998.

A.B. yrkade vid hyresn�mnden att hyresavtalet skulle f�rklaras ha upph�rt den 1 juli 2001 och att E.L. skulle �l�ggas att avflytta fr�n l�genheten.

E.L. bestred A.B:s talan.

A.B. anf�rde i huvudsak f�ljande vid hyresn�mnden: I bytesans�kningen har E.L. uppgivit adressen Fredh�llsgatan 9 som sin adress samt �ven uppgivit att l�genheten d�r �r 73 kvm. Vid kontroll har visat sig att denna uppgift inte st�mmer. Den p�st�dda l�genheten existerar inte. Kontakt har tagits med bytespartnern A.B., som uppgett att hon sett ritningar p� l�genheten men aldrig varit d�r.

E.L. uppgav vid hyresn�mnden att det blivit en felskrivning i bytesans�kningen samt att adressen �r Fredh�llsgatan 9-11 och att l�genheten som �r 71 kvm har adressen Fredh�llsgatan 11. E.L. uppgav vidare att det fanns ett hyresavtal och att kontakt hade tagits med fastighets�garen f�r att f� en kopia av hyresavtalet men att den person som sk�tte detta var bortrest. E.L. uppgav vid hyresn�mnden �ven att hyresavtalet till l�genheten p� Fredh�llsgatan erh�llits genom� en n�rst�endes bekantskap med hyresv�rden, att l�genheten skulle anv�ndas f�r byte och att hon inte bott i l�genheten.

Vid hyresn�mnden h�rdes A.E. upplysningsvis per telefon och bekr�ftade d�rvid A.B:s uppgift att hon endast sett ritningar p� l�genheten. A.E. uppgav vidare vid hyresn�mnden bl.a. att hon och hennes sambo en tid f�re bytet separerat samt att det inte blev aktuellt att flytta in p� Fredh�llsgatan 11 sedan f�rh�llandet till hennes sambo l�sts.

Hyresn�mnden i Stockholm (2002-02-21, hyresr�det Anne Bratt samt intresseledam�terna Johan Bergenstr�hle och Margareta Jansson) bif�ll hyresv�rdens talan och anf�rde i sina beslutssk�l bl.a. f�ljande:

I �rendet �r klarlagt att E.L. aldrig haft n�gon l�genhet p� Fredh�llsgatan 9 att byta med. Hennes bytesans�kan �r s�ledes felaktig i det avseendet. F�rklaringen att bytesans�kan av misstag bl.a. inneh�llit en felaktig adressuppgift och att l�genheten i sj�lva verket var bel�gen p� Fredh�llsgatan 11 har inte godtagits av hyresv�rden. Hyresv�rden har vidare upplyst att han trots f�rs�k inte lyckats f� kontakt med f�retr�dare f�r hyresv�rden p� Fredh�llsgatan. F�r att hyresg�stens f�rklaring skall godtas b�r den st�djas av andra uppgifter i �rendet. N�gra s�dana har inte framkommit. E.L. har inte visat att hon faktiskt varit innehavare av en l�genhet p� Fredh�llsgatan. Hennes f�rklaring framst�r inte som trov�rdig. Sammanfattningsvis finner hyresn�mnden d�rf�r att det i �rendet �r visat att E.L. l�mnat vilseledande uppgifter i samband med sin ans�kan om byte. Genom att underteckna den f�rs�kran p� heder och samvete som �r intagen i ans�kan om byte m�ste det ha st�tt klart f�r henne att hyresv�rden f�ste vikt vid uppgiften. Vid s�dant f�rh�llande kan det inte anses strida mot god sed i hyresf�rh�llanden eller eljest vara osk�ligt mot hyresg�sten att hyresf�rh�llandet upph�r. Hyresv�rdens upph�rsyrkande skall s�ledes bifallas.

Vid ovan angiven utg�ng av f�rl�ngningspr�vningen skall hyresv�rdens yrkande om avflyttnings�l�ggande bifallas.

E.L �verklagade hyresn�mndens beslut och yrkade att A.B:s talan vid hyresn�mnden skulle ogillas.

Svea hovr�tt (2002-09-12, hovr�ttsr�den Rolf Lundmark, referent, och Karin Kussak samt hovr�ttsassessorn Aneta Bl�der) l�mnade �verklagandet utan bifall och anf�rde i sina beslutssk�l f�ljande.

Parterna har �beropat och vidareutvecklat vad de anf�rde vid hyresn�mnden.

E.L. har h�r �beropat ett intyg av T. AB – �garen till den fastighet vari l�genheten p� Fredh�llsgatan �r bel�gen (s.k. vittnesintyg). Intyget har av hovr�tten med st�d av 35 kap. 14 � r�tteg�ngsbalken inte till�tits. E.L. har d�refter med anledning d�rav beretts tillf�lle att inkomma med slutskrift. I sin slutskrift har hon inte �beropat n�gon annan bevisning, vare sig muntlig eller skriftlig, till styrkande av sitt p�st�ende om att ett verkligt hyresf�rh�llande f�relegat betr�ffande uppgiven l�genhet p� Fredh�llsgatan 9-11.

Hovr�ttens bed�mning

Av utredningen i m�let framg�r att varken E.L. eller A.E. sett – �n mindre bott i – den uppgivna bytesl�genheten p� Fredh�llsgatan. E.L. har inte heller kunnat uppvisa ett hyreskontrakt f�r denna l�genhet. Dessa omst�ndigheter ger enligt hovr�ttens mening ett s�dant st�d �t A.B:s p�st�ende att n�got verkligt hyresavtal om en l�genhet p� Fredh�llsgatan inte f�relegat och att han vilseletts i samband med ans�kningen om l�genhetsbyte att hans p�st�ende f�r godtas om det inte motbevisas.� Eftersom E.L. inte f�rebringat n�gon godtagbar bevisning f�r att styrka att ett giltigt hyresf�rh�llande faktiskt f�relegat har hovr�tten att vid sin bed�mning utg� fr�n att hon inte har innehaft n�gon hyresr�tt till i bytesans�kan uppgiven l�genhet att byta mot pr�vningsl�genheten och att hon s�ledes har l�mnat vilseledande uppgifter i bytesans�kningen. Mot bakgrund av den f�rs�kran som ans�kningen inneh�llit f�r det �ven h�llas f�r visst att E.L. varit inf�rst�dd med att l�mnade uppgifter var av betydelse f�r A.B.

Enligt praxis skall under nu redovisade omst�ndigheter hyresf�rh�llandet upph�ra om det inte f�religger s�rskilda sk�l som talar d�remot. N�gra s�dana sk�l har inte framkommit i m�let. Hovr�tten finner d�rf�r, lika med hyresn�mnden, att det inte kan anses osk�ligt mot E.L. att hyresf�rh�llandet betr�ffande pr�vningsl�genheten f�r upph�ra och �verklagandet skall d�rf�r l�mnas utan bifall.

N�got uppskov med avflyttningen har inte beg�rts.

M�lnummer �H 3376-02