Svea hovr�tt referat RH 2002:52

M.P., f�dd 1979, d�mdes den 13 mars 2002 f�r misshandel, vapenbrott och olovlig k�rning, grovt brott, till villkorlig dom med samh�llstj�nst 50 timmar. Domen vann laga kraft.

Sedan samh�llstj�nsten trots flera kontakter mellan M.P. och Kriminalv�rdsmyndigheten i Eskilstuna, inte p�b�rjats, f�rde �klagaren talan vid Eskilstuna tingsr�tt om undanr�jande av den villkorliga domen med yrkande att p�f�ljden skulle best�mmas till f�ngelse en m�nad.

M.P., som f�relades att inkomma med yttrande �ver �klagarens yrkande, h�rdes inte av.

Eskilstuna tingsr�tt (2002-08-15, tf. r�dmannen Lars Magnusson samt n�mndem�nnen Heikki Pohjolainen, Anita Westin-Brodd och Ulla Werner) bif�ll �klagarens talan. I beslutet angav tingsr�tten f�ljande.

�klagaren har anf�rt att M.P. trots flertalet kontakter fr�n friv�rden inte kommit att p�b�rja planeringen – �n mindre genomf�randet – av samh�llstj�nsten samt att han inte iakttagit vad som �legat honom enligt den villkorliga domen. �klagaren har f�rebringat en skrift fr�n friv�rden, av vilken framg�r att M.P. med h�nvisning till familjesk�l f�rklarat att han f.n. inte kan utf�ra samh�llstj�nst.

Tingsr�tten finner att M.P. inte iakttagit vad som �legat honom enligt den villkorliga domen samt att han inte haft n�got giltigt sk�l f�r sin underl�tenhet. Den villkorliga domen skall d�rf�r undanr�jas och p�f�ljden i st�llet best�mmas till f�ngelse. Straffets l�ngd b�r best�mmas till en m�nad.

M.P. �verklagade tingsr�ttens beslut och yrkade att hovr�tten skulle undanr�ja beslutet och l�ta den villkorliga domen med samh�llstj�nst st� fast.

�klagaren bestred �ndring.

Hovr�tten h�ll muntlig f�rhandling i m�let vid vilken M.P., hans flickv�n C.E. samt en tj�nsteman fr�n Kriminalv�rdsmyndigheten i Eskilstuna h�rdes.

Svea hovr�tt (2002-11-05, hovr�ttslagmannen G�ran Persson, hovr�ttsr�det Ragnar Lindgren och tf. hovr�ttsassessorn M�ns Wig�n, referent) l�mnade – med upph�vande av tingsr�ttens beslut – �klagarens talan om undanr�jande utan bifall samt meddelade j�mlikt 27 kap. 6 � 1 st. 1 brottsbalken M.P. varning.

I sk�len f�r beslutet anf�rde hovr�tten f�ljande.

Enligt 27 kap. 6 � f�rsta stycket brottsbalken f�r domstolen, om den d�mde inte iakttagit vad som �legat honom enligt den villkorliga domen, efter omst�ndigheterna 1. besluta att varning skall meddelas den d�mde, 2. meddela f�reskrift enligt 5 � eller �ndra tidigare meddelad f�reskrift, 3. undanr�ja den villkorliga domen och best�mma annan p�f�ljd f�r brottet.

F�r att samh�llstj�nst skall vara ett trov�rdigt alternativ till f�ngelse kr�vs att missk�tsamhet normalt skall leda till att talan f�rs om undanr�jande (se NJA II 1998 s. 412f). Den d�mde skall t.ex. aktivt medverka till att en arbetsplan f�r samh�llstj�nsten kan uppr�ttas. Missk�tsamhet h�rvidlag kan leda till att den villkorliga domen med samh�llstj�nst undanr�js (se RH 2001:68).

I m�let har f�ljande framkommit om h�ndelsef�rloppet. M.P. h�rde inte av sig till friv�rden inom viss tid fr�n det att han uppenbarligen tagit del av skrivelse fr�n friv�rden. Under maj till mitten av juni 2002 uppgav han till friv�rden att han inte kunde utf�ra samh�llstj�nsten p� grund av att hans flickv�n var sjuk och att han d�rf�r var tvungen att ta hand om deras gemensamma barn. Friv�rden upplyste M.P. om att detta inte utgjorde giltig urs�kt f�r att inte utf�ra samh�llstj�nst. I hovr�tten har bl.a. f�ljande upplysts. M.P. och barnets moder C.E. bor inte tillsammans. Vid den aktuella tidpunkten var barnet ca ett �r gammalt. C.E. har uppgett att hon p� grund av en blodsjukdom hade nedsatt f�rm�ga att v�rda deras barn. M.P. tog ensam hand om barnet fram till den 15 september 2002 d� C.E:s sjukdomstillst�nd f�rb�ttrats s� mycket att hon p� nytt kunde ta hand om barnet. M.P. har hela tiden varit och �r alltj�mt villig att utf�ra samh�llstj�nsten.

Allvarlig sjukdom hos n�rst�ende till den d�mde, vilket medf�r att den d�mde ensam tvingas ta hand om ett litet barn, b�r under en begr�nsad tid kunna utg�ra giltigt f�rhinder att utf�ra samh�llstj�nst (se NJA II 1998 s. 411). Om s�dant f�rhinder d�remot skulle bli mer l�ngvarigt b�r det dock ankomma p� den d�mde att l�sa situationen t.ex. genom att ordna med en f�rskoleplats eller p� annat s�tt se till att han kan utf�ra den �d�mda samh�llstj�nsten.

M.P. har inte sk�tt sina kontakter med friv�rden p� ett acceptabelt s�tt. Han har inte heller visat att han vidtagit tillr�ckliga �tg�rder f�r att l�sa den uppkomna situationen. Sammantaget anser emellertid hovr�tten att M.P:s missk�tsamhet med h�nsyn till de speciella omst�ndigheter som f�religger inte �r s� allvarlig att den villkorliga domen med samh�llstj�nst b�r undanr�jas. Det b�r vara tillr�ckligt att han nu meddelas en varning.

M�lnummer � 8183-02