Svea hovrätt referat RH 1993:124

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:124
Målnummer
T1482-93
Avgörandedatum
1993-11-10
Rubrik
Flera kärande har vid samma tidpunkt under anförande av samma grund yrkat betalning ur den statliga lönegarantin. Kärandenas sammanlagda krav överskred beloppsgränsen (basbeloppsregeln) i 49 kap. 12 § rättegångsbalken. Sedan deras yrkanden ogillats av tingsrätten har de överklagat gemensamt och gjort gällande att prövningstillstånd i hovrätten inte krävs på grund av storleken på deras sammanlagda krav och då anledning till kumulation av målen förelåg. Hovrätten har bl.a. med hänvisning till syftet med den senaste ändringen av 49 kap. 12 § rättegångsbalken funnit att prövningstillstånd erfordras.
Lagrum
49 kap. 12 § rättegångsbalken
Rättsfall
Hovrättens för Västra Sverige avd. 2 beslut 1990-03-02 i mål Ö 1286/88

M.C. m.fl. yrkade vid tingsrätten betalning ur den statliga lönegarantin under åberopande av samma grund.

Stockholms tingsrätt (1993-09-27, hovrättsassessorn Peter Holm) ogillade i fyra olika domar käromålen.

I en gemensam vadeinlaga yrkade M.C. m. fl. bifall till sina vid tingsrätten framställda krav och gjorde gällande att prövningstillstånd inte krävdes i hovrätten, eftersom kärandenas sammanlagda anspråk överskred beloppsgränsen (basbeloppsregeln) i 49 kap. 12 § rättegångsbalken och då anledning till kumulation av målen förelåg.

Svea hovrätt (1993-11-10, hovrättsråden Sture Holmbergh och Kerstin Fridéen samt t.f. hovrättsassessorn Claes Mårtensson, referent) meddelade följande beslut.

I förarbetena till den s.k. småmålslagen (prop. 1973:87, s. 175) resonerar departementschefen i frågan om beloppsgränsens bestämning i kumulerade mål. Dessa uttalanden skulle kunna ge ledning också för frågan om tillämpningen av prövningstillståndsregeln i 49 kap. 12 § rättegångsbalken i dessa mål. Departementschefen anför att om någon väcker flera käromål mot samma svarande skall käromålen enligt 14 kap. 1 § rättegångsbalken handläggas i samma rättegång om de stöder sig på väsentligen samma grund och att tvisteföremålets värde i sådana situationer bör bestämmas genom en sammanräkning av de olika yrkandena. Vidare anför departementschefen att om sådant samband inte föreligger, t. ex. om käranden yrkar betalning av svaranden enligt flera olika försäljningsavtal, kan kumulation enligt 14 kap. 6 § rättegångsbalken ske, om det är till gagn för utredningen, och att i dessa situationer en sammanräkning av kraven skall ske om målen kumuleras. I nu angivna fall skulle handläggningen enligt förarbetena, om beloppsgränsen vid en sammanräkning överskreds, således ske inom ramen för en ordinär process.

I de fall som hovrätten nu har att pröva – där flera kärandes krav vid samma tidpunkt har kommit att riktas mot en och samma svarande under anförande av samma grund för käromålen, och med beaktande av att det främsta syftet med den senaste ändringen av 49 kap. 12 § rättegångsbalken är att minska hovrätternas arbetsbelastning (se t. ex. prop. 1992/93:216 s. 36) – finner hovrätten emellertid inte att de angivna uttalandena i förarbetena till småmålslagen kan leda till slutsatsen att prövningstillstånd inte skulle erfordras. Hovrätten skall således bestämma om prövningstillstånd skall ges.

Målnummer T 1480/93, T 1481/93, T 1482/93, T 1483/93