Svea hovrätt referat RH 1993:144

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:144
Målnummer
Ö3143-93
Avgörandedatum
1993-12-01
Rubrik
I mål om skadestånd enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare har allmän rättshjälp enligt 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen inte beviljats.
Lagrum
8 § första stycket nionde punkten rättshjälpslagen (1972:429)

I.G. köpte genom ett köpekontrakt den 23 augusti 1991 en fastighet i Täby kommun för 1385 000 kr. Den 31 oktober samma år fullföljdes köpet genom att hon undertecknade ett köpebrev.

I samband med köpet hade I.G. lämnat J.J. ensamrätt att förmedla försäljning av en henne tillhörig fastighet i Vaxholms kommun. Någon försäljning av fastigheten genom J.J:s förmedling kom ej till stånd.

I.G. väckte sedermera talan mot J.J. vid Stockholms tingsrätt och yrkade med stöd av 14 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare förpliktande för denne att utge skadestånd till henne till följd av att han av oaktsamhet åsidosatt sina förpliktelser som mäklare. I.G. åberopade därvid bl.a. att J.J. underlåtit att för henne redovisa möjligheten av att som villkor för hennes köp av Täbyfastigheten föreskriva att försäljning av hennes Vaxholmsfastighet kom till stånd samt att J.J. lovat henne att, för det fall att försäljning av sistnämnda fastighet inte kunde verkställas, själv förvärva fastigheten. Det yrkade skadeståndet avsåg bl.a. ersättning för realisationsförlust som uppkommit då I.G. i början av år 1993 sålt Täbyfastigheten samt för räntor på lån hon upptagit för att kunna finansiera sitt förvärv av denna fastighet.

I målet vid tingsrätten ansökte I.G. om allmän rättshjälp.

Genom det överklagade beslutet lämnade Stockholms tingsrätt (1993-07-15, tingsfiskalen Anna-Karin Winroth) I.G:s ansökan utan bifall med följande motivering:

Enligt 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen får allmän rättshjälp inte beviljas ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Bestämmelsen omfattar således varje tvist som har samband med en fastighet eller en byggnad och lagrummet har härvid avsetts ges en vidsträckt innebörd (NJA 1985 s. 657).

Tingsrätten finner att tvisten, som rör fastighetsmäklares skadeståndsskyldighet i samband med köp av I.G:s fastighet, har en så nära anknytning till fastigheten att den omfattas av ovan nämnda bestämmelse. På grund härav och då I.G. har en rättsskyddsförsäkring som omfattar tvist av nu aktuellt slag, kan hon inte beviljas allmän rättshjälp i angelägenheten. Tingsrätten lämnar därför hennes ansökan om allmän rättshjälp utan bifall.

I.G. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle bifalla hennes ansökan om allmän rättshjälp.

Domstolsverket bestred ändring.

I.G. anförde till utveckling av överklagandet bl.a. följande. Målet gäller inte en fastighetstvist i rättshjälpslagens mening utan avser skadestånd enligt mäklarlagen. Talan har inte riktats mot part som ägt fastigheten eller arbetat på den. Den i 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen uppställda förutsättningen för att rättshjälp inte skall få beviljas – nämligen att sökanden är eller tidigare har varit ägare till fastigheten i fråga – är inte uppfylld i förevarande fall, eftersom hon vid den tidpunkt då J.J. åsidosatte sina förpliktelser ännu inte var ägare till fastigheten.

Svea hovrätt (1993-12-01, hovrättslagmannen Dag Victor samt hovrättsråden Göran Rosenberg och Lars Hesser, referent) fastställde tingsrättens beslut med följande motivering.

Som tingsrätten anfört skall föreskriften i 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen om de situationer då den rättsliga angelägenheten avser en fastighet eller byggnad ges en vidsträckt innebörd. Hovrätten finner att I.G:s skadeståndstalan har sådant samband med hennes förvärv av den aktuella fastigheten att tvisten är att hänföra till angelägenhet som avses i angivna lagrum. Eftersom I.G. varit ägare av fastigheten och det är ostridigt att hon har en rättsskyddsförsäkring som omfattar angelägenheten, saknas det förutsättningar att bifalla hennes ansökan om allmän rättshjälp.

Målnummer Ö 3143/93