Svea hovrätt referat RH 1993:182

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:182
Målnummer
B3669-92
Avgörandedatum
1993-03-25
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 17 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: S.H. dömdes den 29 april 1992 för narkotikabrott till fängelse tre månader. Han frigavs villkorligt från detta straff den 2 juli 1992 med en återstående strafftid om en månad.

Den nya domen: S.H. dömdes för

(stöld) S.H. och annan har den 2 juli 1992 i en butik i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en jacka för 1 195 kr.

Påföljd: fängelse två månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades inte förverkad.

Skäl: För förverkande av villkorligt medgiven frihet krävs normalt att det är fråga om återfall i likartad eller allvarlig brottslighet. Även tidsaspekten är av betydelse vid bedömningen av om förverkande skall ske. Hovrätten finner förutsättningarna i målet inte vara sådana att förverkande bör komma i fråga.