Svea hovrätt referat RH 1993:187

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:187
Målnummer
B696-93
Avgörandedatum
1993-05-04
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 22 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: M.N. dömdes den 12 april 1991 för stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, häleri och olovlig körning till fängelse fyra månader. Han blev villkorligt frigiven den 25 december 1991 med en återstående strafftid om två månader.

Den nya domen: M.N. dömdes för

(försök till stöld) M.N. och andra har natten till den 11 september 1992, tillsammans och i samråd, olovligen med uppsåt att stjäla berett sig tillträde till en källarlokal. I källarlokalen förvarades bl.a. motorcyklar. Gärningen har avbrutits då de upptäckts. Fara för brottets fullbordan har förelegat.

Påföljd: fängelse två månader. Villkorligt medgiven frihet förklaraldes inte förverkad.

Skäl: Hovrätten anser att det inte föreligger tillräckliga skäl att förverka den villkorligt medgivna friheten. Hovrätten har därvid främst beaktat dels den tid som förflutit mellan de tidigare brotten, vilka i allt väsentligt begicks under år 1989, och det nu aktuella, dels att den nya brottsligheten är lindrigare än den tidigare.