Svea hovrätt referat RH 1993:194

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:194
Målnummer
B661-93
Avgörandedatum
1993-10-11
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 29 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: L.N. dömdes den 4 maj 1992 för förmögenhetsbrott samt trafik- och narkotikabrott m.m. till fängelse åtta månader. Härefter dömdes han den 26 november 1992 för stöld till fängelse tre månader. Från det förstnämnda straffet blev han villkorligt fri den 14 december 1992 med en återstående strafftid om sex månader. Den 8 april 1993 blev han villkorligt frigiven från det sistnämnda straffet med en återstående strafftid om en månad. Den 7 september 1993 dömdes han för narkotikabrott till fängelse två månader, varjämte den sist angivna villkorligt medgivna friheten förklarades förverkad.

Den nya domen: L.N. dömdes för

1. (snatteri) L.N. har den 12 november 1992 i ett varuhus i Stockholm med tillägnelseuppsåt tagit en kofot värd 102 kr.

2. (våldsamt motstånd) L.N. har den 12 november 1992 i Stockholm i samband med att han gripits av väktare misstänkt för förenämnda brott satt sig till motvärn mot bl.a. en väktare i dennes myndighetsutövning genom att sparka omkring sig och kränga med kroppen. Därefter har L.N. – då polis övertagit gripandet – satt sig till mtovärn mot bl.a. en polisman i dennes myndighetsutövning genom att försöka slita sig fri och kränga med kroppen, spänna sig samt försöka vrida loss armarna. Slutligen har L.N. samma dag i Stockholm i samband med ett flyktförsök satt sig till motvärn mot bl.a. en polisman i dennes myndighetsutövning genom att kränga med kroppen. Väktaren och polismännen har hindrats i sin myndighetsutövning.

3. (narkotikabrott, ringa, och brott mot knivlagen) L.N. har den 12 november 1992 på allmän plats i Stockholm uppsåtligen och olovligen innehaft 0,68 gram amfetamin, som är narkotika samt uppsåtligen – utan att det varit befogat – innehaft en morakniv.

4. (falsk tillvitelse) L.N. har den 12 november 1992 då han gripits för bl.a. förenämnda brott vid polisförhör sanningslöst tillvitat L.V. brotten varigenom förhörsprotokoll, anmälningar, primärrapport och tvångsmedelsblankett upprättats i detta namn.

5. (snatteri) L.N. har den 21 december 1992 i en butik i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en tröja värd 299 kr.

6. (tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig körning, grovt brott) L.N. har den 6 februari 1993 i Sundbyberg genom inbrott olovligen tagit och brukat en personbil Volkswagen Passat GL -87. L.N. har vid samma tillfälle fört personbilen utan att vara berättigad därtill genom innehav av körkort. Han har tidigare dömts för olovlig körning.

7. (våldsamt motstånd) L.N. har den 6 februari 1993 i samband med att han gripits av två polismän satt sig till motvärn genom att kränga med kroppen och försöka slingra sig ur polismännens grepp, varvid polismännen hindrats i sin myndighetsutövning.

Påföljd: fängelse två månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad till en tid av två månader.

Skäl: Den brottslighet – begången under prövotiden efter L.N:s villkorliga frigivning den 14 december 1992 med anledning av domen den 4 maj 1992 – som L.N. nu dömts för är väsentligt lindrigare än den som omfattas av angivna dom. Hovrätten finner med hänsyn härtill, även om fråga är om ett förhållandevis snabbt återfall i väsentligen likartad brottslighet, att endast två månader av den villkorligt medgivna friheten bör förklaras förverkade.