Svea hovrätt referat RH 1993:198

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:198
Målnummer
B1502-93
Avgörandedatum
1993-11-04
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 33 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: R.L. dömdes den 23 september 1991 för narkotikabrott och olovlig körning till fängelse fyra månader. Han blev villkorligt frigiven den 7 februari 1992 med en – verkställigheten avsåg även en tidigare fängelsedom på åtta månader – återstående strafftid om sex månader.

Den nya domen: R.L. dömdes för

1. (olovlig körning, grovt brott) R.L. har vid följande tillfällen fört personbil inom Haninge kommun utan att vara berättigad till det genom innehav av körkort och körningarna har skett vanemässigt

a) den 14 november 1992 omkring kl 22.15 i Västerhaninge

b) den 15 november 1992 omkring kl 01.00 i Västerhaninge.

2. (olovlig körning, grovt brott) R.L. har vid nedanstående tillfällen fört personbil utan att vara berättigad till det genom innehav av körkort och körningarna har skett vanemässigt

a) den 27 december 1992 i Haninge

b) den 27 december 1992 i Haninge

c) den 16 januari 1993 i Haninge

d) den 28 januari 1993 i Haninge.

3. (narkotikabrott) R.L. har den 20 januari 1993 i Stockholm olovligen och uppsåtligen innehaft 0,99 gram amfetamin.

Påföljd: fängelse en månad. Villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad till en tid av en månad.

Skäl: R.L. har begått samtliga nu aktuella olovliga körningar under prövotiden för villkorlig frigivning från det straff som ådömts honom genom domen den 23 september 1991. Han har fått del av åtalet för två av dessa gärningar den 21 januari 1993, dvs före prövotidens utgång den 7 februari 1993. Förutsättningar föreligger således för förverkande av villkorligt medgiven frihet. R.L. har tidigare dömts för olovlig körning vid ett stort antal tillfällen. Han har nu återfallit i liknande brottslighet. Med hänsyn härtill föreligger inte skäl att ändra tingsrättens förordnande om förverkande av del av den villkorligt medgivna friheten.