Svea hovrätt referat RH 1993:201

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:201
Målnummer
B2736-93
Avgörandedatum
1993-11-19
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 36 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: G.L. dömdes den 6 maj 1991 för grovt narkotikabrott och narkotikabrott till fängelse två år sex månader. Genom den domen undanröjdes en tidigare villkorlig dom avseende snatteri och häleri. Hon frigavs villkorligt den 6 november 1992 med en återstående strafftid om tio månader.

Den nya domen: G.L. dömdes för

1. (bedrägeri och urkundsförfalskning) G.L. har den 29 april 1993 ingått hyresavtal med Kallhälls Video Maxim i Järfälla avseende tre TV-spelkasseter sammanlagt värda 1 100 kr. Sedan TV-spelen i enlighet med hyresavtalet utlämnats till G.L. har hon underlåtit att återlämna dem inom föreskriven tid och därmed frånhänt ägaren TV-spelen. G.L. har vid hyrestillfället vilselett uthyraren om sin avsikt att återlämna filmerna efter hyrestidens slut samt falskeligen legitimerat sig såsom E.L. Vidare har hon undertecknat hyresavtalet med E.L:s namn vilket inneburit fara i bevishänseende.

2. (häleri) G.L. har den 3 juni 1993 inom Håbo kommun på ett sätt som varit ägnat att försvåra återställandet mottagit körkort, checkar och kreditkort tillhörigt L.H. oaktat hon insett och haft skälig anledning antaga att de frånhänts annan genom brott.

3. (bedrägeri och urkundsförfalskning) G.L. har under tiden den 4 juni 1993 – den 6 juni 1993 i stockholmsområdet vilselett personal vid olika affärer att till henne utge varor till ett sammanlagt värde av 16 300 kr. Vilseledandet har bestått i att G.L. vid inköpstillfällena såsom betalning för varorna använt sig av checkar utställda på L.H. och falskeligen undertecknat dem med L.H:s namn, vilket inneburit fara i bevishänseende samt legitimerat sig med körkort tillhörigt L.H. Förfarandet har inneburit vinning för G.L. samt risk för skada hos respektive affär.

4. (grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning) G.L. har den 4 juni 1993 vilselett personal på SAAB Bilforum i Kungsängen att till henne utge en mobiltelefon värd 15 000 kr. Vilseledandet har bestått i att G.L. vid inköpstillfället som betalning för varan utan att ha behörighet därtill använt sig av en check utställd på Tryckluftcentralen AB och falskeligen undertecknat den med L.H:s namn såsom behörig ställföreträdare för Tryckluftcentralen AB samt legitimerat sig med ett körkort tillhörigt L.H. Förfarandet har inneburit vinning för G.L. med 15 000 kr och risk för motsvarande skada för SAAB Bilforum och L.H. samt slutlig skada för Handelsbanken.

5. (grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning) Sedan G.L. kommit i besittning av ett Statoil kontokort tillhörande L.H. har hon vid två tillfällen dels den 3 juni 1993 och dels den 4 juni 1993 vilselett personal vid Veddesta Bilservice i Järfälla då G.L. med hjälp av kreditkortet ingått hyresavtal avseende två personbilar vilka i enlighet med avtalet utlämnats till henne. Vilseledandet har bestått i att G.L. vid hyrestillfället använt kontokortet samt legitimerat sig med körkort tillhörigt L.H. och undertecknat hyresavtalet med L.H:s namn vilket inneburit fara i bevishänseende, varvid hon förtigit att hon saknat både vilja och förmåga att göra rätt för sig, att hon inte haft för avsikt återlämna de hyrda bilarna samt om sin behörighet att använda kontokortet och körkortet. Förfarandet har inneburit vinning för G.L. och motsvarande risk för skada för L.H. och slutlig skada för Veddesta Bilservice AB.

6. (grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning) G.L. har den 4 juni 1993 i L.H:s namn hos Shell i Järfälla hyrt en släpvagn vilken i enlighet med kontraktet utlämnats till henne. G.L. har vid hyresavtalets ingående vilselett uthyraren om sin avsikt att återlämna släpvagnen efter hyrestidens utgång genom att falskeligen uppge sig vara och med hjälp av körkortet legitimera sig som L.H. Vidare har hon falskeligen undertecknat hyresavtalet med L.H:s namn vilket inneburit fara i bevishänseende. Förfarandet har inneburit vinning för G.L. och motsvarande skada för uthyraren och risk för skada för L.H.

7. (försök till bedrägeri) G.L. har tillsammans och i samråd med annan den 9 juni 1993 genom vilseledande försökt ingå hyresavtal med Kallhälls Video Maxim, Järfälla, avseende en video. Vilseledandet har bestått i att G.L. vid hyresavtalets ingående förtigit att hon ej haft för avsikt att återlämna filmen då G.L. falskeligen uppgett sig vara L.H. och legitimerat sig med hennes körkort. Gärningen kom ej till fullbordan men risk härför har förelegat. Skulle G.L. ha utfått filmen skulle det inneburit vinning för henne och motsvarande skada för uthyraren.

8. (förskingring) G.L., som hyrt en bostad av M.D. i Stockholm, har under maj 1993 från nämnda bostad tagit och tillägnat sig två byråer och två hyllor tillhöriga M.D. som härigenom frånhänts egendomen.

9. (olaga innehav av kniv) G.L. har den 21 juni 1993 på allmän plats inom Upplands Bro kommun trots att det inte kan anses befogat innehaft en kniv ägnad att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. 10. (bedrägeri) G.L. har den 6 juni 1993 i Ulvsunda, Stockholm, under förespegling att hon skulle provköra en Toyota Celica, 1987 års modell, förmått vederbörande försäljare på Mazda Center att för detta ändamål utlämna fordonet till henne. G.L. har därefter fört fordonet till Järfälla och tillägnat sig Toyotan. G.L. har genom sitt förfarandet vilselett försäljaren till utlämnandet enär de förtigit att avsikten var att tillägna sig eller i vart fall inte inom rimlig tid återlämna bilen till Mazda Center. Förfarandet har inneburit vinning för G.L. och motsvarande skada för Mazda Center.

Påföljd: fängelse ett år. Villkorligt medgiven frihet förklarades förverkad till en tid av fyra månader.

Skäl: G.L. villkorligt medgiven frihet bör förklaras förverkad, dock endast till en del med hänsyn till att den nu aktuella brottsligheten är lindrigare och av annat slag än den som G.L. senast dömdes för.