Svea hovrätt referat RH 1993:29

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:29
Målnummer
B2981-92
Avgörandedatum
1992-12-14
Rubrik
Hovrätten är lagligen förhindrad att förordna målsägandebiträde sedan åklagaren avstått från att fullfölja talan mot dom i målet.
Lagrum
2 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde

G.D. och S.S. dömdes av Uppsala tingsrätt för misshandel av T.A. till fängelse och förpliktades att betala skadestånd till T.A. G.D. och S.S. överklagade domen och yrkade i hovrätten att åtalet för misshandel skulle ogillas och att de skulle befrias från skadeståndsskyldigheten. Åklagaren, som inte överklagat domen, och T.A. bestred ändring. Åklagaren, G.D. och S.S. åberopade omförhör med T.A. T.A. ansökte därvid om att advokaten R.E. skulle förordnas som målsägandebiträde för honom.

Svea hovrätt (1992-12-14, hovrättsråden Sture Holmbergh och Jan-Olov Swahn samt t.f. hovrättsassessorn Annika Folkeson, referent) lämnade T.A:s yrkande utan bifall och anförde: G.D. och S.S. har överklagat tingsrättens dom medan åklagaren inte har överklagat domen. Enligt 2 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde får målsägandebiträde inte förordnas sedan åklagaren avstått från att fullfölja talan mot dom i målet. Det föreliggande fallet är sådant att, om T.A. vid tingsrätten hade begärt att få målsägandebiträde förordnat, hans begäran troligen hade bifallits. Hovrätten är emellertid lagligen förhindrad att nu förordna sådant biträde.

Målnummer B 2981/92