Svea hovrätt referat RH 1993:88

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:88
Målnummer
Ö723-93
Avgörandedatum
1993-02-23
Rubrik
Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen har ansetts innebära att borgenärs ansökan om gäldenärens försättande i konkurs måste göras inom fyra veckor från den dag då betalningsanmaningen delgavs gäldenären.
Lagrum
•  2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672)
•  1 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Aktiebolaget A. ansökte hos Jakobsbergs tingsrätt om att Handelsbolaget B. skulle försättas i konkurs.

Jakobsbergs tingsrätt (1993-02-05, t.f. rådmannen Per Backström) lämnade aktiebolagets ansökan utan bifall och anförde: Aktiebolaget har till stöd för sin ansökan åberopat endast att handelsbolaget underlåtit att erlägga hyra för tiden augusti – november 1992 och att handelsbolaget den 3 november 1992 uppmanats att betala fordringen, som är att anse som klar och förfallen.

Enligt 2 kap. 9 § konkurslagen har det ålegat aktiebolaget att inom fyra veckor från delgivningsdagen av betalningsuppmaningen, eller senast den 1 december 1992, begära handelsbolaget i konkurs. Aktiebolagets konkursansökan inkom till tingsrätten den 2 december 1992. Den har såldes kommit in för sent. Vid sådant förhållande och då aktiebolaget inte åberopat någon annan grund till stöd för ansökningen skall den lämnas utan bifall.

Aktiebolaget anförde besvär och yrkade att hovrätten skulle försätta handelsbolaget i konkurs. Till stöd för sitt yrkande anförde aktiebolaget följande.

Handelsbolaget delgavs betalningsanmaningen tisdagen den 3 november 1992. Den tidsfrist för betalning som stadgas i 2 kap. 9 § konkurslagen, en vecka, löpte ut nästkommande tisdag kl. 24.00. Fristen för ansökan om försättande i konkurs började därefter att löpa på onsdagen och gick ut onsdagen den 2 december 1992, samma dag som aktiebolagets ansökan kom in till tingsrätten. Presumtionsregeln i det nämnda lagrummet är således tillämplig.

Svea hovrätt (1993-02-23, hovrättslagmannen Dag Victor, hovrättsrådet Lars Hesser och t.f. hovrättsassessorn Lars Dirke, referent) fastställde tingsrättens beslut och anförde i motiveringen: Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen får, såvitt nu är i fråga, anses innebära att borgenärs ansökan om gäldenärens försättande i konkurs måste göras inom fyra veckor från den dag då betalningsanmaningen delgavs gäldenären (jfr prop. 1975:6 s. 161). Aktiebolagets konkursansökan har alltså gjorts för sent.

Målnummer Ö 723/93