Svea hovrätt referat RH 1993:99

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1993:99
Målnummer
Ö4881-92
Avgörandedatum
1993-01-15
Rubrik
Enligt avtalsvillkor i skuldebrev äger borgenären säga upp krediten till betalning om borgenären bedömer att ställd säkerhet inte längre är betryggande. I mål om gäldenärens försättande i konkurs enligt 2 kap. 9 § konkurslagen har gäldenären invänt bl.a. att villkoret är oskäligt. Invändningen har ansetts sakna rimligt fog vid bedömningen av om borgenärens fordran är klar och förfallen.
Lagrum
2 kap. 9 § första stycket konkurslagen (1987:672)
Rättsfall
Jfr. RH 1992:59

Sparbanken i Enköping (Banken) yrkade vid tingsrätten att S P Aktiebolag (Bolaget) skulle försättas i konkurs. Som grund för ansökan anfördes att Bolaget inte betalt klar och förfallen skuld om dryga nio miljoner kronor trots anmaning därom.

Bolaget bestred konkursansökan och anförde. Bankens fordran är inte klar och förfallen då tvist föreligger om Banken haft rätt att säga upp aktuell kredit till betalning på grund av att Banken bedömt att säkerheten för krediten ej längre är betryggande och i andra hand att konkurshinder föreligger eftersom Banken har säkerhet i Bolagets egendom.

Jakobsbergs tingsrätt (1992-12-11, tingsfiskalen Vibeke Sylten) avslog Bankens konkursansökan och anförde. Banken har som bevisning om Bolagets obestånd åberopat att Bolaget delgivits betalningsuppmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen men underlåtit att betala skulden. En förutsättning för att Bolaget på grund av detta skall anses insolvent är att det är fråga om klar och förfallen fordran. Tvist föreligger emellertid mellan parterna. Bankens fordran kan därmed inte anses klar och förfallen. Redan på denna grund skall konkursansökan lämnas utan bifall.

Banken anförde besvär och yrkade bifall till konkursansökan. Bolaget bestred ändring.

Svea hovrätt (1993-01-15, hovrättslagmannen Peter Löfmarck, hovrättsrådet Kerstin Fridéen och t.f. hovrättsassessorn Richard Berlin, referent) försatte Bolaget i konkurs och anförde.

Vad först gäller frågan huruvida Bankens fordran är klar och förfallen har Bolaget anfört att det särskilda villkor som Banken åberopat som grund för att säga upp lånet till omedelbar betalning är oskäligt till sitt innehåll. I vart fall är Bankens tolkning av villkoret oskälig. Såsom Bolaget får förstås på denna punkt måste säkerheten i objektiv mening vara otillfredsställande för att uppsägning av lånet skall kunna ske. Eftersom Banken inte förmått visa att säkerheten är otillräcklig, får uppsägningen inte göras gällande mot Bolaget.

Avtalsvillkoret i fråga lyder: Om enligt Sparbankens beprövande säkerheten för förpliktelsen enligt skuldebrevet eller för annan kredittagarens förbindelse gentemot Sparbanken inte längre är betryggande eller risk eljest föreligger att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina förbindelser i behörig ordning, är skuldebrevet om Sparbanken så påfordrar, förfallet till betalning vid den tidpunkt som Sparbanken bestämmer.

Hovrätten finner att villkoret är klart till sin lydelse och att det såvitt nu är i fråga inte kräver någon tolkning. Villkoret kan inte anses oskäligt med hänsyn till dess innehåll. Inte heller kan omständigheterna i förevarande fall anses vara sådana att det är oskäligt att göra villkoret gällande mot Bolaget. Banken har därför haft rätt att säga upp krediten på sätt som skett. Bolaget saknar följaktligen rimligt fog för invändningen att Bankens fordran om dryga 9 600 000 kr inte är klar och förfallen.

Då Bolaget således inte förmått att inom den i 2 kap. 9 § konkurslagen stadgade tiden reglera Bankens klara och förfallna fordran skall Bolaget, då motsatsen ej visats, anses vara på obestånd.

Vad gäller Bolagets invändning att hinder mot konkurs föreligger till följd av att Banken har betryggande säkerhet för sin fordran, har Bolaget inte förmått styrka detta påstående. Banken däremot har åberopat ett värderingsutlåtande den 16 november 1992, varav framgår att den fastighet som utgör säkerhet värderats per värderingsdagen till 5 200 000 kr. Även om det särskilt i rådande konjunkturläge råder viss osäkerhet om värdet, kan detta i vart fall inte beräknas täcka Bankens fordran. Eftersom Banken inte kan anses ha betryggande säkerhet för sin fordran föreligger inte hinder mot att försätta Bolaget i konkurs.

Med ändring av tingsrättens överklagade beslut försätter följaktligen hovrätten Bolaget i konkurs.

Målnummer Ö 4881/92