Svea hovrätt referat RH 1994:12

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1994:12
Målnummer
Ö3781-93
Avdelning
3
Avgörandedatum
1993-12-09
Rubrik
Frågan huruvida köpare av aktiebrev som förvarades hos tredje man blivit skyddad mot säljarens utmätningsborgenärer, har i visst fall besvarats nekande.

Kronofogdemyndigheten i Gotlands län (1993-07-16, kronokommissarie Nils Jacobsson) utmätte hos I.S. dennes rätt till ett visst aktiebrev. Sedan aktien ingivits till bolaget omhändertog kronofogdemyndigheten aktien den 24 augusti 1993.

I.S:s hustru A.S. överklagade beslutet om utmätning och yrkade, så som hon var att förstå, att hovrätten skulle upphäva beslutet. Till stöd för sin talan åberopade A.S. följande. Den 27 september 1980 förvärvade hon aktien av I.S. På grund av förbiseende eller glömska registrerades inte överlåtelsen hos bolaget förrän den 20 augusti 1993. Aktien förvarades hos en släkting till familjen från våren 1970 till dess att den ingavs till bolaget för registrering av överlåtelsen.

Svea hovrätt (1993-12-09, hovrättslagmannen Lars Uno Didon, hovrättsrådet Lennart Grobgeld, referent, och t.f. hovrättsassessorn Hans Karlbom) lämnade överklagandet utan bifall och yttrade följande.

Av 3 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385) följer att vid överlåtelse av aktiebrev skall tillämpas vad som föreskrivs om löpande skuldebrev i 22 § lagen (1936:81) om skuldebrev. Enligt sistnämnda lagrum är en överlåtelse av ett löpande skuldebrev inte gällande mot överlåtarens borgenärer om inte förvärvaren har fått handlingen i sin besittning.

För det fall att vid överlåtelsetillfället en lös sak eller en löpande handling innehas av en tredje man, har dock utvecklats regeln att borgenärsskydd inträder även i det fall då den tredje mannen har underrättats om överlåtelsen (se härom Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, 1984, s. 384 f, Håstad, Sakrätt, 4 uppl. 1990, s. 184 f, Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, 1987, s. 246 samt där gjorda hänvisningar).

A.S. har i målet inte påstått vare sig att hon fått det ifrågavarande aktiebrevet i sin besittning eller att den person som förvarat aktiebrevet har underrättats om hennes förvärv av handlingen. Överklagande skall därför lämnas utan bifall.

Målnummer Ö 3781/93