Svea hovrätt referat RH 1994:150

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1994:150
Målnummer
B3537-93
Avgörandedatum
1994-05-03
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 10 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.L. har varit styrelse och företrädare för Mälardalens Mäklarbyrå AB med säte i Strängnäs, vilket bolag försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt den 17 juni 1992. T.L. har härvid under bolagets verksamhet från år 1991 till och med konkursdagen den 17 juni 1992 uppsåtligen åsidosatt den honom åvilande bokföringsskyldigheten genom att underlåta att föra grundbok och huvudbok samt bokföra affärshändelserna. Till följd härav har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Brottet är inte ringa.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 60 dagsböter.

Skäl: När en näringsidkare helt har åsidosatt sin bokföringsskyldighet, finns starka skäl som talar för att fängelse bör väljas som påföljd. Den rörelse som T.L. har bedrivit genom sitt bolag har uppenbarligen, åtminstone från hösten 1991, haft en blygsam omfattning. Några anställda utöver T.L. har inte funnits. Det kan inte antas att T.L:s underlåtenhet att föra böcker syftat till att undandra skatt eller annars utgjort ett led i planerad ekonomisk brottslighet, snarare synes den ha berott på en allmän handlingsförlamning när fastighetsmarknaden avmattades. T.L. lever, såvitt känt, under ordnade förhållanden och är tidigare ostraffad. Övervägande skäl får anses tala för en icke frihetsberövande påföljd. Han bör ådömas villkorlig dom i förening med ett bötesstraff.