Svea hovrätt referat RH 1994:155

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1994:155
Målnummer
B1375-94
Avgörandedatum
1994-09-01
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 15 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. S.M.M. med registrerade firman Mälardalens Miljöservice i Kolbäck försattes i konkurs den 1 november 1989. Den som faktiskt bedrev och utövade ledningen av näringsverksamheten och utåt framträdde som ansvarig för denna under den tid den pågick fram till konkursen var J.M.. Denne har i denna sin egenskap varit ansvarig för bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen i firman. – J.M. har under tiden 1 januari 1989 fram till konkursutbrottet av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande och systematiskt bokföra affärshändelserna och ej heller bevara allt räkenskapsmaterial. Härigenom har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

2. J.M. har under tiden 25 januari – 19 december 1990 utgjort styrelse i Mälardalens Kabel-TV och Miljöservice Aktiebolag i Västerås. Han har också varit faktisk företrädare för aktiebolaget och ansvarig för bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 19 december 1990. – J.M. har under ovan angiven tid uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen på sådant sätt att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning till följd härav inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. J.M. lägges till last följande.

a) J.M. har anlitat bokföringsmedhjälpare men inte tillhandahållit denne erforderligt material och erforderliga uppgifter så att denne haft möjlighet att rätt bokföra affärshändelserna.

b)Trots att J.M. varit medveten om att brister uppstod i bokföringen har han underlåtit att avhjälpa bristerna. Han har ej heller fortlöpande kontrollerat hur och i vad mån bokföringsmedhjälparen var mäktig handhava bokföringen och rent faktiskt skötte den.

c) I bokföringen finns overifierade uttag om 545 791 kr. Detta gäller uttag från bankkontot, vilka inte kan hänföras till kostnader i bokföringen. Dessa uttag finns ej redovisade i grund- eller huvudbok. Sålunda saknas bland annat lönekvitton eller anteckningar om att J.M. tagit ut lön och till vilka belopp, trots att J.M. fortlöpande tagit ut lön. – Samtliga insättningar och uttag har ej redovisats på sådant sätt att det gått att utröna varifrån insättningarna kommit och vart uttagen tagit vägen. T.ex. har en insättning via bankgiro den 9 maj med 11 288 kr 25 öre och ett uttag med 117 234 kr 40 öre ej redovisats i grund- och huvudbok. – Hos Mälardalens Miljöservice har sex verifikationer bokförts som fordringar på Mälardalens Kabel-TV med tillhopa 43 303 kr 75 öre men hos Mälardalens Kabel-TV har dessa transaktioner ej bokförts som skuld till Mälardalens Miljöservice medan det hos Mälardalens Kabel-TV bokförts 93 stycken andra verifikationer som skuld till Mälardalens Miljöservice om sammanlagt 136 734 kr 76 öre utan att detta redovisats hos Mälardalens Miljöservice. d) Under tiden augusti fram till konkursen har ett 40-tal verifikationer ej bokförts och ej heller konterats eller försetts med verifikationsnummer.

Rubricering: 1. bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB)

2. bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB)

Påföljd: fängelse fyra månader. (J.M. har även meddelats näringsförbud).

Skäl: Hovrätten delar tingsrättens uppfattning i fråga om påföljdsvalet. Även med beaktande av det J.M. ålagda näringsförbudet saknas skäl att göra ändring i tingsrättens straffmätning. (Tingsrätten: J.M. har dömts av Köpings tingsrätt den 22 juni 1988 till villkorlig dom för bokföringsbrott under tiden den 2 augusti 1985 – 26 november 1985. J.M. har uppgivit att han numera lever på socialbidrag. Brotten under åtalspunkt 1 har börjat begås endast något halvår efter det att J.M. dömts till villkorlig dom för enahanda slag av brott och således begåtts under prövotiden för den villkorliga domen. Åtal har emellertid inte väckts så snart efter att förutsättningar föreligger att undanröja den tidigare domen som dessutom avser brott som begåtts redan 1985. Med hänsyn till straffvärdet av den samlade brottslighet som J.M. nu befunnits skyldig till och med beaktande av att han återfallit i liknande brottslighet bör enligt tingsrättens uppfattning annan påföljd för brotten än ett fängelsestraff av någon längd ej komma i fråga. Fängelsestraffets längd bör bestämmas till fyra månader.)