Svea hovrätt referat RH 1994:158

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1994:158
Målnummer
B1850-94
Avgörandedatum
1994-11-24
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 18 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. B.B., som utgjort styrelse i Potiers AB med säte i Stockholm, vilket den 16 mars 1992 försatts i konkurs, har uppsåtligen åsidosatt honom åliggande bokföringsskyldighet under tiden september 1989 – 16 mars 1992 dels genom att inte kontera verifikaten dels ock genom att från oktober 1990 – 16 mars 1992 underlåtit att förvara verifikaten samt under denna tid underlåtit att bokföra affärshändelser löpande i kronologisk och systematisk ordning. Härigenom har inte rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

2. B.B. har under tiden 1987 – 9 oktober 1992 drivit firman B:s Bröd och Södra Wienerbageriet. Verksamheten har bedrivits från lokaler på Katarina Bangata 21 och Skånegatan 78, Stockholm. – B.B. har den 9 oktober 1992 försatts i konkurs av Södra Roslags tingsrätt. B.B. har under tiden 1987 – 9 oktober 1992 uppsåtligen åsidosatt honom åliggande bokföringsskyldighet dels genom att ej kontera verifikationerna och föra dessa i kronologisk ordning dels ock genom att under tiden januari 1992 – 9 oktober 1992 helt sakna verifikat och underlåtit att bokföra affärshändelser löpande i kronologisk och systematisk ordning. Härigenom har inte rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Rubricering: 1. bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB)

2. bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse två månader.

Skäl: B.B. har tidigare gjort sig skyldig till likartad brottslighet, bl.a. bokföringsbrott. Med hänsyn till att fråga är om återfall och till de aktuella gärningarnas beskaffenhet är fängelse den påföljd som bör väljas. Vad B.B. anfört om att han är diabetiker utgör inte tillräckliga skäl att välja en inte frihetsberövande påföljd.