Svea hovrätt referat RH 1995:108

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1995:108
Målnummer
Ö3632-95
Avdelning
6
Avgörandedatum
1995-09-28
Rubrik
Beslut av kronofogdemyndighet i lönegarantimål där lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs fortfarande är tillämplig skall alltid överklagas till hovrätt.
Lagrum
Övergångsbestämmelserna till lönegarantilagen (1992:497)

O.P. var tidigare anställd i Söderort Taxi Huddinge AB. Taxibolaget försattes i konkurs den 17 juni 1992. I mars 1995 ansökte O.P. hos Kronofogdemyndigheten i Stockholms län om viss lönegarantiersättning för påstådda anspråk mot bolaget.

Kronofogdemyndigheten i Stockholms län (1995-03-29, kronofogden R.S.) lämnade O.P:s yrkande utan bifall.

O.P. överklagade kronofogdemyndighetens beslut till Stockholms tingsrätt där målet kom att handläggas. O.P. gjorde emellertid senare gällande att tingsrätten inte var behörig att handlägga överklagandet.

Stockholms tingsrätt (1995-08-14, rådmannen Mona Tjulander) lämnade efter prövning i sak O.P:s överklagande utan bifall. Angående behörigheten att pröva överklagandet anförde tingsrätten följande: Kronofogdemyndighetens beslut enligt 1970 års lönegarantilag – vilken lag alltjämt är tillämplig i fråga om taxibolagets konkurs – skall jämlikt 9 § i lagen överklagas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken om klagan över utmätningsbeslut. Efter lagändring, som trätt i kraft den 1 januari 1994, gäller enligt 18 kap. 1 § utsökningsbalken att överklagande av kronofogdemyndighets beslut skall ske till den tingsrätt inom vars domkrets kronofogdemyndigheten har sitt säte. O.P:s klagan över kronofogdemyndighetens i Stockholm beslut skall därför prövas av Stockholms tingsrätt.

O.P. klagade över domvilla och yrkade att Svea hovrätt skulle undanröja tingsrättens beslut.

Riksskatteverket bestred yrkandet och anförde följande: Kronofogdemyndighetens beslut skall överklagas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken om besvär över utmätning i allmänhet. Efter lagändring, som trädde i kraft den 1 januari 1994, skall kronofogdemyndighetens beslut överklagas skriftligen hos den tingsrätt inom vars domkrets kronofogdemyndigheten har sitt säte. Äldre föreskrifter gäller i fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndigheten före nya lagens ikraftträdande. I det aktuella fallet meddelade kronofogdemyndigheten sitt beslut den 29 mars 1995. Därmed skall de nya reglerna äga tillämpning.

Svea hovrätt (1995-09-28, hovrättslagmannen Lars-Olov Hillerudh, hovrättsrådet Claes Örn och t.f. hovrättsassessorn Anders Dereborg, referent) biföll O.P:s klagan över domvilla och undanröjde tingsrättens beslut. I sina skäl anförde hovrätten följande: Den nuvarande lönegarantilagen (1992:497) trädde i kraft den 1 juli 1992. Enligt övergångsbestämmelserna till lagen skall äldre föreskrifter dock gälla för fordran hos en arbetsgivare som försatts i konkurs före ikraftträdandet. I förevarande fall skall således äldre föreskrifter tillämpas. – Enligt äldre föreskrifter, dvs. 9 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs och 18 kap. 1 § utsökningsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1994, skall kronofogdemyndighetens beslut i fråga om statlig lönegaranti överklagas till hovrätten. Tingsrätten har således inte varit behörig att handlägga målet. – Med hänvisning till det sagda undanröjer hovrätten tingsrättens beslut på grund av domvilla. – Eftersom O.P:s överklagande rätteligen skulle ha handlagts i hovrätten överlämnas överklagandet till hovrättens aktuariekontor för uppläggning av nytt mål.

Målnummer Ö 3632/95