Svea hovrätt referat RH 1995:170

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1995:170
Målnummer
B1880-95
Avgörandedatum
1995-09-21
Rubrik
Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 16 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.G. har den 4 juni 1994 fört personbil på gator i Stockholm efter förtäring av alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,90 milligram per liter luft.

Personliga förhållanden: J.G. är född den 28 juni 1974.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p och 3 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Normalpåföljden för grovt rattfylleri är fängelse. För att döma den som fyllt 18 år men inte 21 år till fängelse erfordras att det föreligger särskilda skäl. I förarbetena till ändringar i bl.a. 4 a § trafikbrottslagen som trädde i kraft den 1 februari 1994 uttalade departementschefen att för ungdomar i den åldern särskilda skäl för fängelse normalt torde föreligga (se NJA II 1993 s. 434). Även om det i detta fall saknas anledning att utgå från annat än att J.G. inte kommer att i framtiden göra sig skyldig till trafikbrott kan han inte undgå att nu dömas till fängelse.