Svea hovrätt referat RH 1998:9

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 1998:9
Målnummer
Ö367-98
Avdelning
5
Avgörandedatum
1998-02-04
Rubrik
Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad har ej ansetts föreligga.
Lagrum
11 § rättshjälpslagen (1996:1619)

I mål vid Stockholms tingsrätt mellan E.L. och D.K. om äktenskapsskillnad ansökte E.L. om rättshjälp.

Stockholms tingsrätt (1998-01-09, rådmannen Peter Wiking-Johnsson) lämnade E.L:s ansökan utan bifall med följande skäl.

Enligt 11 § 1 p. rättshjälpslagen (1996:1619), vilken trätt i kraft den 1 december 1997, får rättshjälp beviljas i angelägenhet som rör äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor endast när det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan vara om förhållandena är komplicerade eller tvistiga eller om det är fråga om internationella förhållanden och om två timmars rådgivning inte är tillräcklig. E.L. har inte ens åberopat att några särskilda skäl skulle föreligga.

E.L. överklagade beslutet och yrkade, såsom överklagandet fick uppfattas, att hovrätten skulle bevilja henne rättshjälp. Till stöd för sin talan åberopade hon bl.a. att hon var av utländsk härkomst, att det varit nödvändigt att upprätta stämningsansökan eftersom mannens adress var okänd, att god man måste förordnas för mannen samt att det var ovisst vilka frågor som kunde aktualiseras i målet om mannen skulle påträffas.

Svea hovrätt (1998-02-04, hovrättslagmannen Erik Tersmeden, hovrättsrådet Kerstin Frideen, referent, och tf. hovrättsassessorn Jonas Bokstedt) lämnade överklagandet utan bifall och anförde i skälen för beslutet följande.

Rättshjälp får enligt 11 § 1 p. rättshjälpslagen (1996:1619) beviljas i en angelägenhet som rör äktenskapsskillnad endast om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan enligt uttalande i förarbetena till lagen (prop. 1996/97:9 sid. 210) bl.a. föreligga när förhållandena är mera komplicerade än normalt och kräver en mer omfattande juridisk hjälp. Som en hållpunkt för bedömningen huruvida insatsen skall kunna anses mer omfattande sägs att det skall vara fråga om biträdesinsats på mer än någon eller några timmar utöver två timmars rådgivning.

Hovrätten finner varken det förhållandet att E.L. är av utländsk härkomst eller att hennes make saknar känd adress innebära att målet kan anses komplicerat. Av handlingarna framgår dessutom att makarna saknar barn under 18 år, vilket torde medföra att eventuellt tvistiga frågor i målet blir begränsade.

Hovrätten finner inte förhållandena i målet påkalla en så omfattande biträdesinsats att det är motiverat att, med frångående av huvudregeln, bevilja rättshjälp i målet.

Målnummer Ö 367/98