Svea hovrätt referat RH 2002:50

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:50
Målnummer
ÖH3376-02
Avdelning
6
Avgörandedatum
2002-09-12
Rubrik
Hyresnämndsmål. Hyresvärdens ansökan om att ett hyresavtal skall upphöra på grund av att han vilseletts att ingå hyresavtalet genom felaktiga uppgifter om lägenhetsbyte har bifallits, när omständigheterna gett stöd åt hyresvärdens påstående och hyresgästen inte förebringat godtagbar bevisning för att styrka att det funnits ett gällande hyresavtal avseende den uppgivna byteslägenheten.
Lagrum
12 kap. 46 § 1 st. 10 jordabalken

E.L. träffade efter ansökan om byte av lägenhet hyresavtal med hyresvärden A.B. om förhyrning av en lägenhet på Storgatan i Stockholm från den 1 april 1998.

A.B. yrkade vid hyresnämnden att hyresavtalet skulle förklaras ha upphört den 1 juli 2001 och att E.L. skulle åläggas att avflytta från lägenheten.

E.L. bestred A.B:s talan.

A.B. anförde i huvudsak följande vid hyresnämnden: I bytesansökningen har E.L. uppgivit adressen Fredhällsgatan 9 som sin adress samt även uppgivit att lägenheten där är 73 kvm. Vid kontroll har visat sig att denna uppgift inte stämmer. Den påstådda lägenheten existerar inte. Kontakt har tagits med bytespartnern A.B., som uppgett att hon sett ritningar på lägenheten men aldrig varit där.

E.L. uppgav vid hyresnämnden att det blivit en felskrivning i bytesansökningen samt att adressen är Fredhällsgatan 9-11 och att lägenheten som är 71 kvm har adressen Fredhällsgatan 11. E.L. uppgav vidare att det fanns ett hyresavtal och att kontakt hade tagits med fastighetsägaren för att få en kopia av hyresavtalet men att den person som skötte detta var bortrest. E.L. uppgav vid hyresnämnden även att hyresavtalet till lägenheten på Fredhällsgatan erhållits genom  en närståendes bekantskap med hyresvärden, att lägenheten skulle användas för byte och att hon inte bott i lägenheten.

Vid hyresnämnden hördes A.E. upplysningsvis per telefon och bekräftade därvid A.B:s uppgift att hon endast sett ritningar på lägenheten. A.E. uppgav vidare vid hyresnämnden bl.a. att hon och hennes sambo en tid före bytet separerat samt att det inte blev aktuellt att flytta in på Fredhällsgatan 11 sedan förhållandet till hennes sambo lösts.

Hyresnämnden i Stockholm (2002-02-21, hyresrådet Anne Bratt samt intresseledamöterna Johan Bergenstråhle och Margareta Jansson) biföll hyresvärdens talan och anförde i sina beslutsskäl bl.a. följande:

I ärendet är klarlagt att E.L. aldrig haft någon lägenhet på Fredhällsgatan 9 att byta med. Hennes bytesansökan är således felaktig i det avseendet. Förklaringen att bytesansökan av misstag bl.a. innehållit en felaktig adressuppgift och att lägenheten i själva verket var belägen på Fredhällsgatan 11 har inte godtagits av hyresvärden. Hyresvärden har vidare upplyst att han trots försök inte lyckats få kontakt med företrädare för hyresvärden på Fredhällsgatan. För att hyresgästens förklaring skall godtas bör den stödjas av andra uppgifter i ärendet. Några sådana har inte framkommit. E.L. har inte visat att hon faktiskt varit innehavare av en lägenhet på Fredhällsgatan. Hennes förklaring framstår inte som trovärdig. Sammanfattningsvis finner hyresnämnden därför att det i ärendet är visat att E.L. lämnat vilseledande uppgifter i samband med sin ansökan om byte. Genom att underteckna den försäkran på heder och samvete som är intagen i ansökan om byte måste det ha stått klart för henne att hyresvärden fäste vikt vid uppgiften. Vid sådant förhållande kan det inte anses strida mot god sed i hyresförhållanden eller eljest vara oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. Hyresvärdens upphörsyrkande skall således bifallas.

Vid ovan angiven utgång av förlängningsprövningen skall hyresvärdens yrkande om avflyttningsåläggande bifallas.

E.L överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att A.B:s talan vid hyresnämnden skulle ogillas.

Svea hovrätt (2002-09-12, hovrättsråden Rolf Lundmark, referent, och Karin Kussak samt hovrättsassessorn Aneta Blåder) lämnade överklagandet utan bifall och anförde i sina beslutsskäl följande.

Parterna har åberopat och vidareutvecklat vad de anförde vid hyresnämnden.

E.L. har här åberopat ett intyg av T. AB – ägaren till den fastighet vari lägenheten på Fredhällsgatan är belägen (s.k. vittnesintyg). Intyget har av hovrätten med stöd av 35 kap. 14 § rättegångsbalken inte tillåtits. E.L. har därefter med anledning därav beretts tillfälle att inkomma med slutskrift. I sin slutskrift har hon inte åberopat någon annan bevisning, vare sig muntlig eller skriftlig, till styrkande av sitt påstående om att ett verkligt hyresförhållande förelegat beträffande uppgiven lägenhet på Fredhällsgatan 9-11.

Hovrättens bedömning

Av utredningen i målet framgår att varken E.L. eller A.E. sett – än mindre bott i – den uppgivna byteslägenheten på Fredhällsgatan. E.L. har inte heller kunnat uppvisa ett hyreskontrakt för denna lägenhet. Dessa omständigheter ger enligt hovrättens mening ett sådant stöd åt A.B:s påstående att något verkligt hyresavtal om en lägenhet på Fredhällsgatan inte förelegat och att han vilseletts i samband med ansökningen om lägenhetsbyte att hans påstående får godtas om det inte motbevisas.  Eftersom E.L. inte förebringat någon godtagbar bevisning för att styrka att ett giltigt hyresförhållande faktiskt förelegat har hovrätten att vid sin bedömning utgå från att hon inte har innehaft någon hyresrätt till i bytesansökan uppgiven lägenhet att byta mot prövningslägenheten och att hon således har lämnat vilseledande uppgifter i bytesansökningen. Mot bakgrund av den försäkran som ansökningen innehållit får det även hållas för visst att E.L. varit införstådd med att lämnade uppgifter var av betydelse för A.B.

Enligt praxis skall under nu redovisade omständigheter hyresförhållandet upphöra om det inte föreligger särskilda skäl som talar däremot. Några sådana skäl har inte framkommit i målet. Hovrätten finner därför, lika med hyresnämnden, att det inte kan anses oskäligt mot E.L. att hyresförhållandet beträffande prövningslägenheten får upphöra och överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Något uppskov med avflyttningen har inte begärts.

Målnummer ÖH 3376-02