Svea hovrätt referat RH 2002:72

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:72
Målnummer
B7729-01
Avdelning
5
Avgörandedatum
2002-02-21
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 1 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Vid husrannsakan i mars 2001 i utrymmen som disponerades av U.L. och en annan person anträffades 6 300 liter mäsk, 15 liter 91-procentig sprit och 370 liter 40-procentig sprit, vilket sammanlagt bedömdes motsvara ca 2 000 liter 40-procentig sprit. U.L. hade medverkat vid tillverkningen av åtminstone 25 000 liter 40-procentig sprit.

Personliga förhållanden: U.L. förekom under fyra avsnitt i belastningsregistret. Bl.a. hade han dömts – två och ett halvt år före husrannsakan – till fängelse i en månad för rattfylleri. Han hade fast anställning och levde även i övrigt under ordnade förhållanden.

Tingsrätten dömde U.L. enligt 10 kap. 1 och 3 §§ alkohollagen för brott mot samma lag, grovt brott, till fängelse i fyra år. Sakförverkande. – Tingsrätten fann att U.L. hade tillverkat och medverkat i överlåtelse av sprit men att den exakta mängden sprit inte kunde fastställas. Dock hade anläggningen haft kapacitet att tillverka tiotusentals liter. Med hänsyn till detta och till verksamhetens omfattning var brottet att bedöma som grovt. Någon annan påföljd än fängelse kunde enligt tingsrätten inte väljas.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.