Svea hovrätt referat RH 2002:73

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:73
Målnummer
B1165-02
Avdelning
7
Avgörandedatum
2002-03-15
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 2 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: (I) J.B. tillverkade våren/försommaren 1999 tillsammans med en annan person 1 450 liter sprit och ca 1 000 liter mäsk med en alkoholstyrka mellan 2,25 och 22 volymprocent. (II) Under år 2000 tillverkade L.H. och en annan person 1 150 liter sprit och ca 7 800 liter mäsk, som enligt åklagaren var att likställa med sprit. L.H., J.B. och en tredje person sålde därefter på olika platser i landet olovligen tillverkad sprit för sammanlagt 679 000 kr. Av försäljningen svarade J.B. för ca 210 000 kr. (III) T.S. förvärvade under tiden våren – september 2000 ca 400 liter olovligen tillverkad sprit till ett värde av ca 69 000 kr. Han sålde en del av spriten till andra.

Personliga förhållanden: J.B. och L.H. förekom inte i belastningsregistret och levde under socialt välordnade förhållanden. T.S., född 1967, förekom i belastningsregistret under fem avsnitt, senast år 1996.

Tingsrätten fann i allt väsentligt åtalen styrkta och dömde J.B. och L.H. enligt 10 kap. 1 § 1 och 2, 2 § 1 och 3 § alkohollagen för brott mot samma lag, grova brott, J.B. till fängelse i ett år två månader och L.H. till fängelse i ett år tio månader samt T.S. enligt 10 kap. 1 § 3 och 2 § 1 nyssnämnda lag för brott mot samma lag till villkorlig dom och samhällstjänst 110 timmar med fängelse i fyra månader som alternativ påföljd. Sakförverkande. – Vad gäller påföljden för T.S. anförde tingsrätten att eftersom T.S:s tidigare domar låg relativt långt tillbaka i tiden och det saknades anledning anta att han skulle komma att återfalla i brottslighet samt straffvärdet inte utgjorde hinder däremot kunde påföljden för hans del bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom beträffande J.B. och L.H. så att straffen kortades till ett år, respektive ett år sex månader. Hovrätten fastställde tingsrättens dom beträffande T.S. – Vad gäller åtalen för beredning av mäsk fann hovrätten att beredningarna, vilkas etylalkoholhalt enligt ett sakkunnigutlåtande uppgick till 13 volymprocent, inte föll in under lagens definition av mäsk eller sprit, varför J.B:s, respektive L.H:s befattning med beredningarna inte var straffbar.