Svea hovrätt referat RH 2002:74

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:74
Målnummer
B8101-01
Avdelning
10
Avgörandedatum
2002-04-04
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 3 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Under större delen av år 2000 anskaffade E.F. vid mer än fem tillfällen sammanlagt minst 14 burkar cider, fyra flaskor vin, tre flaskor winecooler och sju liter starksprit åt fem flickor som då var yngre än 20 år.

Personliga förhållanden: E.F., som är född 1975, förekom under tre avsnitt i belastningsregistret (trafikförseelser).

Tingsrätten dömde E.F. enligt 10 kap. 6 § alkohollagen för olovligt anskaffande av alkoholdrycker att böta 100 dagsböter. Vid påföljdsvalet beaktade tingsrätten bl.a. att E.F. inte haft någon vinning av sin verksamhet.

Hovrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och samhällstjänst 50 timmar med fängelse i en månad som alternativ påföljd. – I påföljdsfrågan uttalade hovrätten sammanfattningsvis följande. E.F. har försett fem flickor, alla födda 1985, med alkoholdrycker. Domstolarna har anledning att se strängt på brott som innebär att ungdomar förses med alkohol. Det gäller särskilt när ungdomarna är klart under 20 år och då den anskaffade mängden och sorten alkoholdryck kan förväntas leda till kraftig berusning. Böter är därför inte en tillräckligt ingripande påföljd för den brottslighet som E.F. har gjort sig skyldig till. Omständigheterna i detta fall, varvid hovrätten särskilt beaktar att E.F. inte haft någon egen vinning av brotten. är inte allvarligare än att förutsättningar för villkorlig dom med samhällstjänst i och för sig föreligger.