Svea hovrätt referat RH 2002:86

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:86
Målnummer
B239-02
Avdelning
5
Avgörandedatum
2002-02-05
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 2 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: En dag i juni 2002 misshandlades K.E. av A.M. och J.A. i sin bostad i Solna genom att gärningsmännen slog honom med en yxa i huvudet, först med flatsidan och sedan med eggen, samt slutligen med en skåpdörr. Skadorna blev dock måttliga. Därpå band de K.E. med en eltejp i en fåtölj. De drog vidare en silvertejp över K.E:s mun. Härefter hällde de mjöl och rengöringsvätska över K.E., varpå de kastade en brinnande tändsticka på den fastsurrade K.E. Vätskan antändes lyckligtvis inte. Gärningsmännen stal sedan bl.a. en TV, två mobiltelefoner och en DVD-spelare. Innan de lämnade K.E:s lägenhet slog de sönder en taklampa, en TV och en fåtölj med yxan. Några dagar senare träffade A.M. och J.A. målsäganden K.E. utomhus, varvid de hotade att tortera och misshandla honom, om han inte gav dem 6 000 kr av sin pension. Det gjorde K.E. Den 19 september tvingades K.E. att till A.M. överlämna ytterligare 3 000 kr. Tvånget bestod i att A.M. tog ett struptag på K.E. och sedan slog denne med knytnäven i magen. I mitten av oktober förmådde A.M. målsäganden K.E. med hot om våld att överlämna 150 kr. Någon månad senare tvingade A.M. ånyo K.E. att överlämna en summa pengar till honom, denna gång 2 000 kr.

Personliga förhållanden: A.M. är född 1984. Han dömdes i september 2001 till skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar för rån och skadegörelse. Rånet bestod i att han tillsammans med annan hade med våld tillgripit en handväska från en 82-årig kvinna. Frivården uppgav att A.M. inte kunnat passa tider eller sköta skolan. J.A. som är född 1985 dömdes i mars 2000 för misshandel och olaga tvång till vård inom socialtjänsten och den 21 juli 2001 för rån och försök till rån till skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar. Rånet bestod i att han tillsammans med andra med våld hade tillgripit mobiltelefoner och en dunjacka från tre ungdomar. Han hade inte heller skött sina åligganden och därför fått en erinran av övervakningsnämnden.

Tingsrätten dömde A.M. för misshandel, grov misshandel, olaga frihetsberövande, grov stöld, rån och försök till utpressning till sluten ungdomsvård i ett år sex månader och J.A. för grov misshandel, olaga frihetsberövande, grov stöld, rån och skadegörelse till sluten ungdomsvård i ett år. Beträffande båda undanröjde tingsrätten skyddstillsynsdomen. – I fråga om påföljderna uttalade tingsrätten bl.a. följande. Båda har återfallit i allvarlig brottslighet och brotten har högt straffvärde. Deras handlande vittnar om klar brist på empati samt om hänsynslöshet mot personer som har svårt att värja sig. De har inte befunnits lämpliga för frivårdspåföljd. Då socialförvaltningen inte förberett några ingripande åtgärder, återstår ingen annan påföljd än sluten ungdomsvård för båda.

Hovrätten fastställde tingsrättens domar i ansvarsdelen.