Svea hovrätt referat RH 2002:87

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:87
Målnummer
B9031-02
Avdelning
5
Avgörandedatum
2002-12-16
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 3 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Midsommaraftonen 2002 bröt sig E.T. och ytterligare två ynglingar in i en villa och stal två datorer, en MP-3 spelare, en symaskin, smycken m.m. Den 15 juli 2002 rånade E.T. och en kamrat till honom en butik och kom över inemot 50 000 kr. De kom in i butiken maskerade och var utrustade med var sin pistol eller vapenattrapp. De hotade kassapersonalen och tog de pengar som fanns i kassalådorna. Under rånet hotade de även två kunder med pistolerna/attrapperna.

Personliga förhållanden: E.T. är född 1984 och förkom inte i belastningsregistret med undantag av en trafikförseelse år 2000.

Tingsrätten dömde E.T. för rån – inkluderande hotet mot kunderna – och grov stöld till sluten ungdomsvård i sex månader. – I påföljdsdelen anförde tingsrätten bl.a. följande. Eftersom E.T. har motsatt sig placering på utredningshem har socialnämnden inte föreslagit överlämnande till vård. Det rån som E.T. har gjort sig skyldig till har genomförts med pistolhot och varit välplanerat och förslaget. Vid bestämmande av tiden för den slutna ungdomsvården beaktade tingsrätten bl.a. att straffvärdet för brotten var fängelse i åtminstone två år, E.T:s ålder samt att villkorlig frigivning inte kunde ske.

Hovrätten ändrade i ansvarsdelen tingsrättens dom endast på så sätt att tiden för den slutna ungdomsvården förlängdes till tio månader.