Svea hovrätt referat RH 2002:91

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:91
Målnummer
B3786-02
Avdelning
11
Avgörandedatum
2002-05-07
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 7 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: I början av december 2001 högg K.F. en person med kniv i halsen. En tid dessförinnan hade K.F. innehaft och brukat en mindre mängd amfetamin och cannabis. I oktober 2001 hade han stulit två videofilmer.

Personliga förhållanden: K.F. är född 1985. I februari 2001 dömdes han för trafikbrott, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen till vård inom socialtjänsten och ungdomstjänst 20 timmar. Under det aktuella målet omhändertogs K.F. enligt LVU och placerades på ett behandlingshem. Han ansågs ha gjort framsteg där.

Tingsrätten dömde K.F. för försök till mord, snatteri och ringa narkotikabrott till sluten ungdomsvård i nio månader. – Tingsrätten ansåg att påföljden inte kunde stanna vid vård inom socialtjänsten med hänsyn till det höga straffvärdet.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att knivhugget rubricerades som försök till dråp och tiden för den slutna ungdomsvården bestämdes till ett år. – Hovrätten ansåg att straffvärdet för knivhugget var högre än vad tingsrätten funnit, nämligen fängelse i sex år om K.F. hade varit 21 år eller mera.