Svea hovrätt referat RH 2002:92

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:92
Målnummer
B4879-02
Avdelning
11
Avgörandedatum
2002-06-12
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 8 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Den 12 mars 2002 rånade P.H. tillsammans med en kamrat en taxichaufför och tillgrep därvid 500 kr i kontanter och en mobiltelefon. Hotet bestod i att P.H. under färden tryckte en luftpistol mot chaufförens mage samtidigt som kamraten höll eggen på en kniv mot chaufförens hals. Under färden tvingade P.H. och kamraten chauffören att köra bilen efter deras anvisningar genom att hota med pistolen och kniven. De yttrade under färden att de skulle döda chauffören. Vidare hade P.H. i augusti 2001 tagit och brukat en personbil.

Personliga förhållanden: P.H. är född år 1985. Han var tidigare ostraffad. Sedan december 2001 hade familjen kontakt med socialtjänsten. Den 17 januari 2002 hade han jourhemsplacerats. Han bedömdes vara i stort behov av vård och behandling.

Tingsrätten dömde P.H. för grovt rån, olaga frihetsberövande och tillgrepp av fortskaffningsmedel till sluten ungdomsvård i ett år sex månader. – Tingsrätten ansåg att brottsligheten hade så högt straffvärde att påföljden skulle ha blivit fängelse om P.H. hade varit över 18 år.

Hovrätten ändrade tingsrättens brottsrubricering olaga frihetsberövande till olaga tvång, grovt brott, samt kortade tiden för den slutna ungdomsvården till ett år två månader – I påföljdsfrågan anförde hovrätten bl.a. följande. I hovrätten har förebringats omfattande utredning från försvarets sida till stöd för att påföljden ska stanna vid vård inom socialtjänsten. Med hänsyn till det allvarliga rånbrottet finner hovrätten emellertid sådan påföljd inte tänkbar. Hovrätten som anser att det samlade straffvärdet för en vuxen person skulle överstiga fem års fängelse finner att tiden för den slutna ungdomsvården ska sättas lägre än vad tingsrätten har gjort. Hovrätten beaktade därvid P.H:s ungdom och att villkorlig frigivning inte kunde ske.