Svea hovrätt referat RH 2002:93

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:93
Målnummer
B5629-02
Avdelning
11
Avgörandedatum
2002-07-01
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 9 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Vid en huvudförhandling i oktober 2001 i ett mål gällande sexuellt ofredande uppgav I.T. sanningslöst att han inte hade sett sin kamrat sexuellt beröra målsäganden.

Personliga förhållanden: I.T. som är född år 1985 förekom i belastningsregistret under två avsnitt. Senast dömdes han för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel. I.T. var avstängd från skolan men levde i övrigt i en relativt ordnad tillvaro i hemmet och på fritiden. Socialtjänsten var inte beredd att vidta några åtgärder. I.T. uppgav att han arbetade på en släktings salladsbar.

Tingsrätten dömde I.T. för mened till sluten ungdomsvård i en månad. – Tingsrätten ansåg med hänsyn till brottets art att en ej frihetsberövande påföljd inte var tillräcklig.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. – Hovrätten, som erinrade om rättsfallen NJA 1996 s. 757 och 1999 s. 561, ansåg att det inte framkommit några skäl att bortse från brottets art. Inte heller talade personutredningen mot en frihetsberövande påföljd.