Svea hovrätt referat RH 2002:94

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2002:94
Målnummer
B7959-02
Avdelning
11
Avgörandedatum
2002-09-24
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 10 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: P.T. skickade någon gång i maj 2002 meddelanden över Internet till en yngling och hotade denne med våld för vad denne berättat som målsägande i ett mål mot P.T. angående grov misshandel. Hotet framfördes medan målet låg i hovrätten.

Personliga förhållanden: P.T. är född år 1985. Tidigare hade P.T. dömts ett flertal gånger. Två gånger hade han överlämnats till vård inom socialtjänsten.

Tingsrätten dömde P.T. för övergrepp i rättssak till sluten ungdomsvård i en månad. – Tingsrätten ansåg att brottet påkallade en ingripande påföljd.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.