Svea hovrätt referat RH 2005:3

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2005:3
Målnummer
FT4480-04
Avdelning
13
Avgörandedatum
2005-01-31
Rubrik
Sedan klaganden betalat den fordran som överklagandet avsåg har detta avvisats.
Lagrum
49 kap. 2 § jämförd med 50 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

K.B. yrkade vid tingsrätten bl.a. att H.A. skulle förpliktas att betala visst kapitalbelopp för utförd bokföringstjänst. H.A. bestred yrkandet.

Stockholms tingsrätt (2004-05-04, rådmannen Marianne Tejning) förpliktade H.A. att betala yrkat belopp samt rättegångskostnader jämte ränta.

H.A. överklagade tingsrättens dom och yrkade bl.a. att K.B:s talan skulle ogillas. Sedan Svea hovrätt meddelat prövningstillstånd fullgjorde H.A. betalningsförpliktelsen i enlighet med tingsrättens dom men vidhöll sitt överklagande.

Svea hovrätt (2005-01-31, hovrättsråden Anders Holmstrand, Rose Thorsén, referent, och Henrik Runeson) avvisade H.A:s överklagande och anförde följande. Eftersom H.A. betalat den fordran som tingsrätten genom den överklagade domen förpliktat honom att betala saknar han rättsligt intresse av att få sitt överklagande prövat.

Målnummer FT 4480-04