Svea hovrätt referat RH 2005:32

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2005:32
Målnummer
ÖH5477-02
Avdelning
16
Avgörandedatum
2004-12-15
Rubrik
Hyresnämndsmål. Bostadshyresgäster har lämnat oriktiga uppgifter till hyresvärden och hyresnämnden i syfte att få tillstånd att överlåta lägenheten genom byte. Hyresgästerna har härigenom åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas.
Lagrum
12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken (1970:994)
Rättsfall
RH 2004:57

H.H. och U.B-H. hyrde sedan maj 1999 en bostadslägenhet på Viktoriagatan i Göteborg. Hyresvärden, en stiftelse, sade upp hyresavtalet till upphörande den 29 februari 2004 och hänsköt tvisten till hyresnämnden. Som grund för sitt upphörsyrkande anförde stiftelsen att H.H. och U.B-H. hade åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäster i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen borde förlängas och att det inte heller stred mot god sed i hyresförhållanden eller på något annat sätt var oskäligt mot dem att hyresavtalet upphörde.

Stiftelsen anförde i huvudsak följande. H.H. och U.B-H. har genom vilseledande uppgifter erhållit hyresrätten till lägenheten. Vidare har de genom dels medvetet oriktiga uppgifter, dels villkor om otillåten ersättning sökt att överlåta lägenheten genom byte. H.H. och U.B-H. har även utfört ändringsåtgärder i lägenheten till en kostnad av en miljon kronor.

H.H. och U.B-H. bestred stiftelsens talan och anförde bl.a. följande. Det vitsordas att de medvetet har lämnat oriktiga uppgifter i samband med lägenhetsbytet. De har dock handlat i affekt. Vad stiftelsen i övrigt har lagt dem till last tillbakavisas.

Hyresnämnden i Göteborg (2004-06-10, hyresrådet Hans Hjortsjö samt övriga ledamöterna Britt-Marie Törnqvist och Christer Gustavsson) biföll stiftelsens upphörsyrkande. Hyresnämnden anförde som skäl för sitt beslut bl.a. följande.

[—].

Vad som däremot framstår som mera betänkligt är det lägenhetsbyte som H.H. och U.B-H. ostridigt har sökt genomföra med S.B. som bytespart. Under pågående bytesärende hade denne själv varken känt till något om bytet eller haft någon lägenhet att byta med. H.H. och U.B-H. framhärdade trots detta i bytet genom att i hyresnämnden vidhålla ansökan med detaljerade men osanna uppgifter.

Oavsett att H.H. och U.B-H., såsom de påstår, i samband med sin oriktigt konstruerade bytesansökan handlat i affekt har de genom nyssnämnda agerande gravt åsidosatt de grundläggande krav på ordning och gott skick som följer med ett hyresförhållande. Detta flagranta regelbrott leder – med visst intryck också från andra här påvisade överträdelser – till slutsatsen att H.H:s och U.B-H:s hyresavtal skäligen inte bör bestå. Vid detta ställningstagande beaktas att H.H. och U.B-H. professionellt ägnar sig åt bostadsrenoveringar och genom direkt eller indirekt ägande har inflytande över ett flertal bostadslägenheter. – Ansökan om hyresavtalets upphörande skall därför bifallas.

H.H. och U.B-H. överklagade beslutet och yrkade att stiftelsens talan vid hyresnämnden skulle avslås. Som grund för överklagandet anförde de bl.a. att bytesärendet återkallades av U.B-H. redan efter en kort tid och att det under årens lopp har uppstått en uppenbar osämja mellan dem och stiftelsen.

Svea hovrätt (2004-12-15, hovrättslagmannen Ulla Erlandsson samt hovrättsråden Per Eklund och Måns Edling, referent) avslog överklagandet. I skälen anförde hovrätten bl.a. följande.

Det är ostridigt att H.H. och U.B-H. har lämnat oriktiga uppgifter till stiftelsen och hyresnämnden i syfte att få tillstånd till att överlåta prövningslägenheten genom byte till S.B. Uppgifterna har varit oriktiga i det avseendet att S.B. inte har haft någon lägenhet att byta med.

I rättspraxis har fastslagits att det generellt sett är ett åsidosättande av hyresgästens förpliktelser om denne lämnar hyresvärden oriktiga uppgifter beträffande förhållanden som är av betydelse för hyresförhållandet (se RH 2004:57). Enligt hovrättens bedömning har H.H. och U.B-H. – såsom hyresnämnden även funnit – grovt åsidosatt sina förpliktelser i detta hänseende. Vad H.H. och U.B-H. anfört om att de handlat i affekt, att bytesärendet i hyresnämnden återkallades efter kort tid och att osämja uppstått i hyresförhållandet ändrar inte denna bedömning.

Sammanfattningsvis finner hovrätten att H.H. och U.B-H. genom att ha lämnat de oriktiga uppgifterna åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet redan på den grunden inte skäligen bör förlängas.

Målnummer ÖH 5477-04