Svea hovrätt referat RH 2006:105

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:105
Målnummer
B9557-06
Avgörandedatum
2006-02-10
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: S har i juli 2005 på en badplats följt efter M, född 1999, till en toalett, låst dörren och, då M satt på toalettstolen, haft ett oralt samlag med henne. Han har vid tillfället även fört in ett finger i M:s slida.

Tingsrätten och hovrätten: Grov våldtäkt mot barn; Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning; Kränkningsersättning 150 000 kr.

I fråga om kränkningsersättningen anförde hovrätten bl.a.: Avsikten med ändringarna i 6. kap. brottsbalken har bl.a. varit att skärpa och utvidga det straffbara området. Eftersom utgångspunkten för bestämmandet av ersättning för kränkning skall vara en skönsmässig bedömning baserad på förhärskande etiska och sociala värderingar (se prop. 2000/2001:68 s. 19 och 51 f) torde det därmed även ligga i linje härmed att skadeståndsbeloppen i nu aktuellt hänseende också höjs i förhållande till tidigare. Hovrätten noterar vidare att Brottsoffermyndigheten sedan år 2001 beslutat höja den s.k. normalersättningen vid grovt sexuellt utnyttjande av underårig till 150 000 kr. Med beaktande av det sagda och vid den bedömning av gärningen som hovrätten gjort framstår yrkad ersättning för kränkning som skälig.