Svea hovrätt referat RH 2006:129

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:129
Målnummer
B6573-06
Avgörandedatum
2006-10-09
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: L har i juli 2006 i samband med att han skulle natta M, 9 år, fört ena handen innanför M:s kläder och med sina fingrar intensivt berört M:s könsorgan.

Tingsrätten: Sexuellt övergrepp mot barn; Fängelse 10 månader; Kränkningsersättning 65 000 kr.

Hovrätten: Fängelse 8 månader; Kränkningsersättning 50 000 kr.

Tingsrätten anförde i domskälen bl.a. följande: Att det av en ung målsägande uppfattas som kränkande att utsättas för en sexuell handling är självklart. Den lagstiftning som gäller innebär dock att som våldtäkt skall anses endast en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med ett påtvingat samlag. Att göra en sådan jämförelse är mycket svårt och resultatet av dessa bedömningar kan naturligtvis variera. Enligt tingsrättens uppfattning kan det som förekommit i detta mål inte anses ha varit en sådan sexuell handling från L:s sida som krävs för att gärningen skall anses som våldtäkt mot barn. L skall därför i stället dömas för sexuellt övergrepp mot barn (jfr NJA 2006 s. 221). – Hovrätten delade tingsrättens bedömning av brottsrubriceringen men ansåg med hänsyn till den sexuella handlingens art, beskaffenhet och tidsmässiga varaktighet att straffvärdet var något lägre än vad tingsrätten kommit fram till.