Svea hovrätt referat RH 2006:23

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:23
Målnummer
B1257-06
Avdelning
10
Avgörandedatum
2006-03-31
Rubrik
Sedan huvudförhandling hade ställts in, underrättades en i målet förordnad tolk, att hans uppdrag hade återkallats. - Hovrätten fann tolken vara berättigad till ersättning för inkomstförlust då han gjort sannolikt att han inte kunnat erhålla annat uppdrag i stället för det avbeställda; dock inte för tidspillan som enligt hovrätten inte utgör inkomstförlust.
Rättsfall
NJA 1984 s. 334 I

Svea hovrätt

Huvudförhandling i mål mellan M.P.A. och åklagaren var utsatt till den 17 mars 2006. Dagen innan återkallade M.P.A. överklagandet. – P.G. som var förordnad att tolka vid huvudförhandling i målet under två timmar, underrättades samma dag om att hans uppdrag återkallades.

P.G. begärde ersättning av allmänna medel med 2 385 kr, varav 1 249 kr för arbete, 659 kr för tidsspillan och 477 kr för mervärdesskatt. Som grund för yrkandet anförde han att han inte kunnat åta sig något annat uppdrag med så kort varsel samt att han satt av tid, dels för tolkuppdraget, dels för resa till och från hovrätten.

Hovrätten (hovrättsråden Christine Möller, referent, och Linda Hallstedt samt tf. hovrättsassessorn Henrik Fieber) anförde i beslut den 31 mars 2006:

SKÄL

Av rättsfallet NJA 1984 s. 334 I följer att ersättning för återkallat tolkuppdrag som regel bör utgå endast om uppdraget har medfört att tolken gått miste om en inkomst som han annars skulle ha kunnat erhålla. Om så skulle vara fallet bör han, inom ramen för vad han kunnat betinga sig för tolkuppdraget, i princip vara berättigad till ersättning för inkomstbortfallet. Hänsyn bör emellertid, enligt rättsfallet, också tas till i vad mån tolken haft möjlighet att skaffa något annat uppdrag som ersättning för det återkallade eller på annat sätt kompensera inkomstförlusten. – I förevarande fall får P.G. anses ha gjort sannolikt att han inte kunnat erhålla något annat uppdrag som ersättning för det avbeställda. Han är därmed berättigad till ersättning för inkomstförlusten. Enligt hovrättens mening utgör emellertid tidsspillan inte en inkomstförlust, varför ersättning härför inte kan utgå.

SLUT

Hovrätten tillerkänner P.G. ersättning av allmänna medel med 1 560 kr, varav 1 248 kr för arbete och 312 kr för medvärdesskatt.

Hovrättens beslut meddelat: den 31 mars 2006.

Mål nr: B 1257-06.

Rättsfall: NJA 1984 s. 334 I.