Svea hovrätt referat RH 2006:58

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:58
Målnummer
B6921-06
Avdelning
9
Avgörandedatum
2006-09-15
Rubrik
En dom på fängelse avkunnades vid rätten utan att den dömde var närvarande. Denne avgav härefter nöjdförklaring utan att då ha delgetts domen i dess helhet. De formella förutsättningarna för att nöjdförklaringen skulle bli gällande har inte befunnits uppfyllda.
Lagrum
4 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Rättsfall
NJA 1985 s. 864

Svea hovrätt

M.L. dömdes den 18 augusti 2006 av Eskilstuna tingsrätt för rån till fängelse ett år och sex månader. Av tingsrättens huvudförhandlingsprotokoll framgick att M.L. inte var närvarande vid tingsrätten den sista förhandlingsdagen den 18 augusti 2006 samt att huvudförhandlingen avslutades med beslutet att dom skulle meddelas senare under dagen. Den 22 augusti 2006 avgav M.L. nöjdförklaring på häktet i Nyköping.

M.L. överklagade domen och yrkade bl.a. att åtalet för rån skulle ogillas. Beträffande nöjdförklaringen anförde han att den avgivits innan han hade tagit del av den skriftliga domen och att han inte heller var närvarande vid tingsrätten den 18 augusti 2006.

Vid telefonsamtal med tjänsteman på häktet i Nyköping framkom följande. M.L. delgavs ett domsbevis den 18 augusti 2006. Han tillkallade häktespersonal den 22 augusti 2006 och uppgav att han ville nöjdförklara sig, vilket också skedde. Den 29 augusti 2006 inkomststämplades domen på häktet i Nyköping.

Hovrätten (hovrättsråden Gertrud Holmquist och Ulla Bergendal, referant, samt tf. hovrättsassessorn Jenny Wulker Roos) beslöt den 15 september 2006 följande.

SKÄL

Enligt 4 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. kan den som är häktad och dömts till fängelse avge en nöjdförklaring. För att en nöjdförklaring skall bli gällande måste, enligt andra stycket i bestämmelsen, den dömde dels ha tillgång till domen eller ett domsbevis, dels ha haft betänketid till andra dagen efter det då domen avkunnades för honom vid rätten eller på annat sätt delgavs honom. Har något avkunnande inte skett i den dömdes närvaro måste således domen i sin helhet ha delgivits den dömde för att en nöjdförklaring skall bli gällande (se NJA 1985 s. 864).

Domen i målet avkunnades inte för M.L. vid tingsrätten. Han hade inte heller delgivits domen i sin helhet när han avgav sin nöjdförklaring. De formella förutsättningarna för att nöjdförklaringen skall bli gällande har således inte varit uppfyllda.

SLUT

Hovrätten förklarar att M.L:s nöjdförklaring av den 22 augusti 2006 inte utgör hinder mot att hans överklagande upptas till prövning.

Hovrättens beslut meddelat: den 15 september 2006.

Mål nr: B 6921-06.

Lagrum: 4 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Rättsfall: NJA 1985 s. 864.