Svea hovrätt referat RH 2006:87

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:87
Målnummer
B1441-06
Avgörandedatum
2006-04-04
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: B, 18 år, har i december 2005 genomfört ett samlag med M genom att otillbörligt utnyttja att hon på grund av sömn och berusning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt; Fängelse 1 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.

Tingsrätten anförde i domskälen bl.a. följande: Den sammantagna utredningen visar att M, när B hade samlag med henne, p.g.a. berusning och sömn befann sig i ett hjälplöst tillstånd. B hade haft tillfälle att iaktta målsäganden vid olika tillfällen under kvällens lopp och måste uppenbarligen ha varit medveten om hennes tillstånd och om att hennes hjälplöshet var en förutsättning för att samlaget skulle kunna genomföras. Det finns inget i omständigheterna kring gärningen eller i själva händelseförloppet som gör att brottet kan anses som mindre grovt. Brottet är av sådan art och har ett sådant straffvärde – för en vuxen fängelse 2 år – att det krävs mycket starka skäl för att någon annan påföljd än fängelse skall kunna komma i fråga. B var vid gärningen visserligen endast 18 år, och det krävs därför särskilda skäl för att döma till fängelse. Med tanke på brottets art och straffvärde råder det dock inget tvivel om att sådana skäl föreligger. Med hänsyn till B:s ungdom bör straffets längd kunna stanna vid 1 år. – Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten.