Svea hovrätt referat RH 2006:94

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:94
Målnummer
B6540-06
Avgörandedatum
2006-09-22
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: A, vårdbiträde inom hemtjänsten med M som vårdtagare, har i september 2005 genomfört samlag med M, född 1913, i hennes bostad genom att otillbörligt utnyttja att hon genom sjukdom och ålderdomssvaghet befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Tingsrätten och hovrätten: Grov våldtäkt; Fängelse 5 år; Kränkningsersättning 90 000 kr.

Tingsrätten anförde bl.a. följande: Genom ändringar i brottsbalken som trädde i kraft den 1 april 2005 har våldtäktsbrottet utvidgats till att även omfatta gärningar där någon genomför ett samlag eller en sexuell handling som är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Ansvarsbestämmelsen bygger på intresset av att skydda personer som på grund av särskilda omständigheter befinner sig i ett hjälplöst tillstånd och därmed saknar förmåga att värna sin sexuella integritet. Karaktäristiskt för ett sådant tillstånd är att offret inte kan värja sig eller saknar förmåga att kontrollera sitt handlande på grund av fysiska eller psykiska orsaker. Som exempel kan nämnas när en person på grund av sjukdom inte kan värja sig eller inte förmår uppfatta gärningens innebörd. Vad gäller frågan om M befunnit sig i ett sådant tillstånd har följande framkommit. M var vid händelsen 91 år gammal. Hennes allmäntillstånd var nedsatt och det var ovanligt att hon var uppe och gick. Hon var tunn och skör och hade varit sängliggandes i månader vid gärningstillfället. Hon var förvirrad på grund av åldersdemens och kände ibland inte ens igen sitt eget barnbarn. Ibland var hon kontaktbar, ibland inte. Hon kunde inte sköta de mest basala sysslorna och hade ett stort omvårdnadsbehov med full hemtjänst vilket innebar att vårdbiträde inom hemtjänsten besökte henne 6-8 gånger per dygn. M har som gammal i detta sitt tillstånd varit helt beroende av andra personers hjälp. Mot denna bakgrund står det klart genom utredningen att M har varit i ett sådant hjälplöst tillstånd som krävs för att våldtäktsansvar skall inträda. A har otillbörligt utnyttjat detta tillstånd genom att ha haft samlag med henne, vilket inneburit ett angrepp på hennes sexuella integritet.

Fråga uppkommer då huruvida brottet är att bedöma som grovt. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. M har i sitt tillstånd varit helt utlämnad åt hemtjänsten och dess företrädare, bland annat vårdbiträdet A. I denna egenskap har A på ett synnerligen skamligt sätt utnyttjat M:s utsatta situation, hennes oförmåga att till fullo kommunicera med omvärlden och hennes allmänt försvarslösa ställning till att förgripa sig på henne i sitt eget hem. Han har därmed också svikit det särskilda förtroende som hans ställning inom vården givit honom. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att A får anses ha visat särskild hänsynslöshet och att gärningens svårhet vid en samlad bedömning totalt sett är sådan att brottet är att beteckna som grovt. – Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning.