Svea hovrätt referat RH 2007:10

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:10
Målnummer
B9087-06
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-03-30
Rubrik
Tillgrepp i en självbetjäningsaffär med kassaspärr har inte ansetts som fullbordat snatteri när ingripande skett innan hela kassaområdet har passerats.
Lagrum
8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
•  NJA 1965 s. 398
•  RH 1987:144
•  SvJT 1971 rf s. 22

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot U.D. för bl.a. snatteri enligt följande gärningsbeskrivning.

U.D. har den 15 april 2005 på Coop Nära, Nytorgsgatan i Stockholm, olovligen med tillägnelseuppsåt tagit en grillad kyckling och ett korvpaket till okänt värde, vilket inneburit skada för målsäganden.

U.D. förnekade brott. Han vitsordade att han tagit en kyckling men bestred att han passerat kassalinjen.

Tingsrätten (nämndemännen Solveig Staffas, Per Ornestam och Åke Persson) anförde i dom den 24 oktober 2006 bl.a. följande.

DOMSKÄL

U.D. har vidgått att han tillgripit en kyckling, som han avsett att ta med sig från butiken utan att betala för den. Enligt vad som framkommit genom förhören med målsäganden H.O.J. och vittnet A.L. har H.O.J ingripit mot U.D. när denne passerat kassalinjen och U.D. kan därför inte undgå ansvar för tillgreppet. Åtalet för snatteri skall således bifallas.

Rättens ordförande, rådmannen Annalise Detthoff, var skiljaktig bl.a. rörande åtalet för snatteri och anförde följande.

U.D. har invänt att hans tillgrepp av en kyckling inte är straffbart då han gripits innanför kassalinjen och att tillgreppet, då det avsett ett värde understigande gränsen mellan stöld och snatteri, skulle vara att bedöma som försök till snatteri. H.O.J. har haft uppfattningen att kassalinjen går vid kassaapparaten och har anpassat platsen för sitt ingripande mot U.D. till detta. Någon klar definition av begreppet kassalinje föreligger emellertid inte. För en säker rättstillämpning finner jag dock att “kassalinjen” som en tänkt linje mellan kassaapparaterna i exempelvis en ordinär livsmedelbutik är en alltför osäker och därmed för snäv gränsdragning. Med beaktande av denna bedömning och då det i målet inte är utrett exakt var U.D. befann sig när H.O.J. gripit tag i honom finner jag inte styrkt att tillgreppsbrottet är fullbordat. Jag vill därför ogilla åtalet i den delen.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer U.D. för (bl.a.) snatteri till skyddstillsyn.

Svea hovrätt

U.D. överklagade tingsrättens dom och yrkade bl.a. ogillande av åtalet för snatteri.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Lundgren och Per Sundberg, referent, adjungerade ledamoten Elisabeth Åberg samt nämndemännen Elisabeth Bovin-Exner och Gunnar Björkman) anförde i dom den 30 mars 2007 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Vad gäller åtalet för snatteri konstaterar hovrätten inledningsvis att när det, såsom i det aktuella fallet, gäller tillgrepp av varor i självbetjäningsbutiker med s.k. kassaspärr anses tillgreppet i praxis vara fullbordat först när kunden har passerat spärren utan att uppvisa eller betala varan (se t.ex. RH 1987:144). Hovrätten finner det, genom vad H.O.J. och A.L. har berättat, utrett att U.D. befann sig i området mellan de båda kassadiskarna i butiken när H.O.J. ingrep mot honom; närmare bestämt omedelbart bortom platsen för kassaapparaten och kassörskan i den enda kassa som var öppen vid tillfället. Enligt hovrättens uppfattning är det bäst förenligt med ändamålet för den nämnda rättsregeln att med uttrycket “kassaspärr” får anses hela kassaområdet i en butik och att ett tillgrepp följaktligen är fullbordat först när detta område har passerats. Mot denna bakgrund finner hovrätten att U.D. inte kan anses ha gjort sig skyldig till ett fullbordat tillgreppsbrott. Försök till snatteri är inte kriminaliserat. Åtalet skall alltså ogillas i denna del.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom bl.a. på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för snatteri och bestämmer påföljden till dagsböter 70 å 30 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 30 mars 2007.

Mål nr: B 9087-06.

Lagrum: 8 kap. 2 § brottsbalken.

Rättsfall: NJA 1965 s. 398; RH 1987:144; SvJT 1971 rf s. 22.