Svea hovrätt referat RH 2007:12

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:12
Målnummer
Ö2269-07
Avdelning
10
Avgörandedatum
2007-04-04
Rubrik
Den som delgetts misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll avseende visst bolag, har inte ansetts skyldig att avlägga bouppteckningsed enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen i samma bolags konkurs.
Lagrum
6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen (1987:672)
Rättsfall
•  NJA 1991 s. 123
•  NJA 2001 s. 563
•  NJA 2005 s. 407

Falu tingsrätt

I ett aktiebolags konkurs yrkade konkursförvaltaren att M.K. skulle avlägga fakultativ bouppteckningsed enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen (1987:652).

Falu tingsrätt (tingsnotarien Lisa Anestål) anförde i beslut den 27 februari 2007 följande.

M.K. skall avlägga bouppteckningsed enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen då det kan antas att sådan edgång är av betydelse för utredningen.

Svea hovrätt

M.K. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut.

Som grund för yrkandet åberopade M.K. att han delgetts misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll i aktiebolaget och att han därför hade rätt att vägra beediga uppgifter som skulle avslöja att han hade begått brott. Hinder för honom att avlägga ed omfattade hela det edgångstema som följer av 6 kap. 3 § konkurslagen.

Konkursförvaltaren bestred ändring.

Tillsynsmyndigheten yttrade sig.

Hovrätten (hovrättsråden Monica Kämpe och Linda Hallstedt samt tf. hovrättsassessorn Andreas Sundén, referent) anförde i beslut den 4 april 2007 följande.

SKÄL

Enligt praxis får det numera anses fastslaget att det inte är förenligt med artikel 6 i Europakonventionen att någon under straffansvar åläggs att lämna uppgifter som avslöjar att han har begått ett brott och som kan användas som bevis i en kommande rättegång mot honom eller på annat sätt bidra till utredningen (jfr NJA 1991 s. 123, NJA 2001 s. 563, NJA 2005 s. 407 och prop. 2004/05:69 s. 55).

Vid generell bouppteckningsed, vilket det i förevarande fall är fråga om, skall gäldenären eller annan göra de tillägg till eller ändringar i bouppteckningsmaterialet som han anser behövs och sedan med ed betyga att bouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial med gjorda tillägg eller ändringar är riktiga och att det inte enligt hans vetskap har oriktigt utlämnats eller tagits upp någon tillgång eller skuld.

Såvitt framgår av nödkonkursbouppteckningen saknar bolaget ordnad bokföring och för tiden efter årsskiftet 2005/2006 saknas räkenskapshandlingar i det närmaste helt. Vidare framgår att det föreligger svårigheter att utreda vilka tillgångar och skulder som bolaget har. De brott som M.K. delgetts misstanke om har alltså ett mycket nära samband med de uppgifter som skall beedigas. Med hänsyn härtill får M.K. i förevarande fall anses ha rätt att vägra avlägga bouppteckningsed. Hans överklagande skall därför bifallas.

SLUT

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut att M.K. skall avlägga fakultativ bouppteckningsed i bolagets konkurs.

Hovrättens beslut meddelat: den 4 april 2007.

Mål nr: Ö 2269-07.

Lagrum: 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen (1987:672).

Rättsfall: NJA 1991 s. 123; NJA 2001 s. 563; NJA 2005 s. 407.

Litteratur: Prop. 2004/05:69 s. 55.