Svea hovrätt referat RH 2007:13

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:13
Målnummer
B1504-07
Avdelning
9
Avgörandedatum
2007-04-05
Rubrik
Fråga om antalet timmar ungdomstjänst för yngling som vid 16 års ålder gjort sig skyldig till mened.
Lagrum
15 kap. 1 § och 32 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
•  NJA 1996 s. 757
•  NJA 2001 s. 913

Västmanlands tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot J.K. för mened enligt följande gärningsbeskrivning.

J.K. har den 7 juli 2006 vid Västmanlands tingsrätt i Köping under ed lämnat osann uppgift om vad han den 9 juni 2006 i en lägenhet på Furuvägen i Köping hört berättas om varför C.L. inte var närvarande i lägenheten. Vid vittnesförhör i tingsrätten uppgav J.K. felaktigt att han fick svaret att C.L. inte ville vara där. J.K. har tidigare i polisförhör uppgett att A.A. svarade att han tillsammans med, som J.K. uppfattade det, J.S. och A.S., slagit C.L. J.K. uppgav under ed att uppgifterna i polisförhören var uppdiktade av honom. A.A., J.S. och A.R. dömdes av Västmanlands tingsrätt den 14 juli 2006 till ansvar för grov misshandel. Rätten fann att tilltro skulle sättas till J.K:s uppgifter under polisförhören. A.A. överklagade tingsrättens dom. Svea hovrätt fastställde domen den 18 september 2006.

J.K. erkände gärningen och uppgav att han hade ljugit eftersom han, om han skulle lämna ett sanningsenligt vittnesmål, var rädd för hämndaktioner från A.A:s kamrater, som var äldre än han och därtill “obehagliga”.

Tingsrätten (rådmannen Hans-Åke Nygren samt nämndemännen Börje Sturk, Ingegerd Norr och Dolores Karlsson) anförde i dom den 29 januari 2007 – efter att ha funnit åtalet för mened styrkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående – angående påföljdsfrågan följande.

DOMSKÄL

J.K. har nyss fyllt 17 år. Vid gärningstillfället var han 16 år. Han förekommer med ett avsnitt i belastningsregistret avseende rattfylleri (enligt uppgift rattfylleri på moped).

Socialnämnden har avgett yttrande, i vilket sägs sammanfattningsvis följande. J.K. bedöms inte ha ett påtagligt vårdbehov och på grund härav planeras inga åtgärder enligt socialtjänstlagen. J.K. är lämplig för ungdomstjänst och han är villig att utföra sådant arbete. Inför tingsrätten har J.K. samtyckt till att bli dömd till ungdomstjänst.

Som anförts av såväl åklagaren som försvararen skall påföljden för J.K. bestämmas till ungdomstjänst. Det antal timmar som ungdomstjänst skall utföras bör enligt tingsrätten fastställas till femtio.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer J.K. för mened till ungdomstjänst 50 timmar.

Svea hovrätt

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att J.K. skulle ådömas ett väsentligt högre antal timmar ungdomstjänst.

J.K. bestred ändring.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Persson, fd. hovrättsrådet Jan-Olov Swahn, tf. hovrättsassessorn Jenny Hjukström, referent, samt nämndemännen Gunilla Slörner Oljeqvist och Inga-Britt Svärd) anförde i dom den 5 april 2007 följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens dom, som inte har överklagats i skuldfrågan, skall J.K. dömas för mened.

Utredningen i hovrätten föranleder ingen annan bedömning än den tingsrätten har gjort vad gäller val av påföljd. Den fråga hovrätten har att ta ställning till är snarare hur många timmars ungdomstjänst J.K. skall ådömas. Åklagaren har härvid gjort gällande att antalet timmar, på grund av att brottets art bör föranleda en kraftigare reaktion från samhällets sida, skall sättas högre än vad tingsrätten gjort.

Ungdomstjänst som en fristående påföljd infördes i 32 kap. 2 § brottsbalken genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2007. Antalet timmar får bestämmas till mellan 20 och 150. I fråga om hur antalet timmar ungdomstjänst skall beräknas har lagstiftaren anfört att området från och med 50 till och med 150 timmar normalt bör förbehållas fall som ger anledning till en strängare påföljd än böter och att 150 timmars ungdomstjänst bör kunna användas för brott med ett straffvärde, efter beaktande av bl.a. den tilltalades ungdom, på omkring sex månaders fängelse (prop. 2005/06:165 s. 75 f.).

För det fall J.K. skulle ha ådömts ett fängelsestraff för den aktuella gärningen skulle fängelsestraffets längd, med beaktande av hans ungdom enligt 29 kap. 7 § brottsbalken, enligt hovrättens mening ha bestämts till en månad (jfr NJA 1996 s. 757 och NJA 2001 s. 913). Ett straffmätningsvärde på en månads fängelse torde, mot bakgrund av ovan nämnda förarbetsuttalanden, motsvara 50 timmars ungdomstjänst.

Mened är ett brott som riktar sig direkt mot rättssamhället och undergräver den rättsskipande verksamheten, varför det tydligt har karaktären av ett s.k. artbrott. Frågan är om brottslighetens art, såsom åklagaren gjort gällande, skall ges någon betydelse vid straffmätningen på så sätt att menedsbrottet skall föranleda ett högre antal timmar ungdomstjänst än vad straffmätningsvärdet egentligen medför. Vid en jämförelse med hur beräkningen av antal timmar samhällstjänst har utvecklats i praxis konstaterar hovrätten att det vid sådana beräkningar inte görs någon skillnad på artbrott och vanliga brott. Det ligger nära till hands att tillämpa samma beräkningsmetod i fråga om ungdomstjänsten (jfr Borgeke/Månsson, SvJT 2007 s. 200 f.), trots att denna påföljd inte kombineras med villkorlig dom och skyddstillsyn såsom samhällstjänsten gör. Hovrätten delar mot bakgrund härav tingsrättens bedömning i fråga om antalet timmar ungdomstjänst för J.K. Tingsrättens dom skall därför fastställas.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Hovrättens dom meddelad: den 5 april 2007.

Mål nr: B 1504-07.

Lagrum: 15 kap. 1 § och 32 kap. 2 § brottsbalken.

Rättsfall: NJA 1996 s. 757; NJA 2001 s. 913.

Litteratur: Prop. 2005/06:165 s. 75 f; Borgeke/Månsson, Påföljder för unga lagöverträdare, SvJT 2007 s. 200 f.