Svea hovrätt referat RH 2007:28

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:28
Målnummer
T3952-07
Avdelning
10
Avgörandedatum
2007-07-06
Rubrik
Yrkande om barns boende har framställts först i samband med överklagande av en dom på äktenskapsskillnad. Målet har i boendefrågan återförvisats till tingsrätten för fortsatt behandling.
Lagrum
14 kap. 5 § äktenskapsbalken (1987:230)
Rättsfall
RH 2003:30

Svea hovrätt

Södertörns tingsrätt meddelade den 27 april 2007 dom på äktenskapsskillnad mellan H.G. och J.G. I domen erinrades parterna om att vårdnaden om den gemensamma dottern alltjämt skulle vara gemensam.

H.G. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle förordna att dottern skulle vara växelvis boende hos parterna.

Parterna bereddes tillfälle att ange sin inställning till om det är möjligt att i överklagande av en dom avseende äktenskapsskillnad framställa ett yrkande om växelvis boende, när denna fråga inte varit föremål för tingsrättens prövning, samt om de i så fall ansåg att frågan om växelvis boende borde sändas åter till tingsrätten för att prövas där.

Hovrätten (hovrättsråden Christine Möller och Ragnar Lindgren samt tf. hovrättsassessorn Cecilia Hager, referent) beslöt den 6 juli 2007 följande.

SKÄL

Enligt 14 kap. 5 § äktenskapsbalken får domstolen i mål om äktenskapsskillnad även pröva bl.a. frågan om barns boende. Under tingsrättens handläggning av målet om äktenskapsskillnad framställde ingen av parterna något sådant yrkande utan H.G. har först i hovrätten framställt ett yrkande om att dottern skall bo växelvis hos parterna. Enligt ovan angivna bestämmelse får ett sådant yrkande framställas utan särskild stämning. Varken av denna eller av någon annan bestämmelse framgår att möjligheten att framställa ett sådant yrkande är begränsat till tingsrätten. Med hänsyn till det anförda anser hovrätten att frågan om barns boende skall tas upp till sakprövning (jfr skiljaktig mening i RH 2003:30). Denna prövning bör lämpligen ske vid tingsrätten och målet skall således såvitt avser frågan om dotterns boende återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling.

SLUT

Målet, såvitt avser frågan om den gemensamma dotterns boende, återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling. Tingsrättens dom står i övrigt fast.

Hovrättens dom meddelad: den 6 juli 2007.

Mål nr: T 3952-07.

Lagrum: 14 kap. 5 § äktenskapsbalken.

Rättsfall: RH 2003:30.