Svea hovrätt referat RH 2007:54

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:54
Målnummer
Ö6644-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2007-10-18
Rubrik
En person väckte vid en tingsrätt talan mot ett bolag p.g.a. intrång i hans upphovsrätt till en bild. Bolaget invände att tingsrätten inte var behörigt forum och yrkade att talan skulle avvisas. Fråga om tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken då eventuellt upphovsrättsintrång skett genom publicering i resemagasin och på Internet.
Lagrum
10 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)

Västmanlands tingsrätt

M.R. väckte talan mot Scandorama AB för intrång i hans upphovsrätt till bild genom olovlig publicering i resemagasin och på Internet.

M.R. har, vad gäller frågan om tillämpligt forum, åberopat 10 kap. 8 § rättegångsbalken och anfört i huvudsak att skadan till följd av Scandorama AB:s intrång i hans upphovsrätt har uppkommit där han bor och där han har sin bekantskapskrets, dvs. inom Västmanlands tingsrätts domsaga.

Scandorama AB yrkade att talan skulle avvisas då Västmanlands tingsrätt inte var rätt forum då bolaget hade sitt säte i Malmö. Talan mot Scandorama AB skulle således väckas vid Malmö tingsrätt enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken.

Tingsrätten (rådmannen Christina Brobacke) anförde i beslut den 7 september 2007 följande.

SKÄL

Av 10 kap. 1 § rättegångsbalken följer att laga domstol i allmänhet är orten i den domsaga där svaranden har sin hemvist.

Enligt 10 kap. 8 § rättegångsbalken kan talan i anledning av skadegörande handling väckas vid rätten i den ort, där handlingen företogs eller skadan uppkom. Dessa fora är konkurrerande med det allmänna forumet. Med den ort där skadan uppkom avses den ort där den omedelbara effekten av handlandet uppkom.

M.R. har gjort gällande att han till följd av intrånget i hans upphovsrätt har lidit såväl ekonomisk som ideell skada. Den omedelbara effekten av den påstått olovliga publiceringen får såvitt avser ekonomisk skada anses drabba M.R:s förmögenhet och såvitt avser ideell skada hans person. Skadan får därför anses ha uppkommit där M.R. har sin förmögenhet respektive sin hemvist och där hans huvudsakliga bekantskapskrets finns, dvs. i Västerås. Således har M.R. haft rätt att väcka talan vid Västmanlands tingsrätt. Scandorama AB:s yrkande om avvisning skall därför lämnas utan bifall.

Svea hovrätt

Scandorama AB överklagade tingsrättens beslut och yrkade att M.R:s talan skulle avvisas.

Hovrätten (hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt samt hovrättsråden Ingemar Persson och Ingrid Holmstrand, referent) meddelade den 18 oktober 2007 följande.

BESLUT

1. Hovrätten meddelar prövningstillstånd.

2. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning och avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 18 oktober 2007.

Mål nr: Ö 6644-07.

Lagrum: 10 kap. 8 § rättegångsbalken.