Svea hovrätt referat RH 2007:59

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:59
Målnummer
B5706-06
Avdelning
10
Avgörandedatum
2007-09-13
Rubrik
Framställande av falsk urkund genom att modern falskeligen tecknat faderns namn på en anmälan till förskola och skolbarnsomsorg har av hovrätten bedömts som urkundsförfalskning av normalgraden.
Lagrum
14 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)

Södra Roslags tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot L.S. för urkundsförfalskning enligt följande gärningsbeskrivning. L.S. har den 10 februari 2003 i Täby kommun framställt en falsk urkund genom att falskeligen teckna R.M:s namnteckning på en anmälan till förskola och skolbarnsomsorg, vilket inneburit fara i bevishänseende.

L.S. bestred ansvar för urkundsförfalskning med medgav att hon olovligen tecknat R.M:s namnteckning på anmälan till förskola och skolbarnsomsorg på det sätt som åklagaren gjort gällande.

Tingsrätten (tf. rådmannen Jim Josefsson samt nämndemännen Astrid Roos Ydell, Elisabeth Anulf och Per-Olof Zetherin) anförde i dom den 7 juni 2006 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Följande är utrett. L.S. och R.M. har tillsammans två barn. I februari 2003 hade de separerat men hade fortfarande gemensam vårdnad om dottern M. L.S. önskade att M skulle börja på en viss skola, men R.M. motsatte sig detta. Den 10 februari 2006 tecknade L.S. R.M:s namnteckning på en anmälan till den aktuella skolan utan dennes tillstånd därtill. I enlighet med anmälan bereddes M plats på skolan.

L.S. har tillagt bl.a. följande. Relationen mellan henne och R.M. var vid tidpunkten mycket ansträngd; hon kunde aldrig få hans samtycke till någonting. Skolstarten närmade sig och eftersom hon inte ville att M skulle komma efter i skolundervisningen tecknade hon R.M:s namnteckning på anmälan.

Genom vad som framkommit är det styrkt att L.S. framställt falsk urkund genom att falskeligen teckna R.M:s namnteckning på en anmälan till förskola och skolbarnsomsorg. Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende.

Med hänsyn till L.S:s syfte med gärningen och omständigheterna i övrigt bör brottet bedömas som ringa och i följd härav rubriceras som förvanskning av urkund. För detta brott gäller en tvåårig preskriptionstid. Brottet begicks i februari 2003 och L.S. delgavs stämningsansökan den 31 mars 2006. Brottet är därmed preskriberat och åtalet ska därför ogillas.

DOMSLUT

Åtalet ogillas.

Svea hovrätt

R.M. överklagade tingsrättens dom och yrkade att L.S. skulle dömas för urkundsförfalskning.

L.S. bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Mona Wildig och Ragnar Lindgren, tf. hovrättsassessorn Maria Källkvist, referent, samt nämndemännen Sune Israelsson och Katarina Frändberg) anförde i dom den 13 september 2007 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Såsom tingsrätten funnit är det styrkt att L.S. framställt falsk urkund på sätt som redogjorts för ovan, vilket inneburit fara i bevishänseende. En anmälan till förskola och skolbarnsomsorg kan inte anses vara en urkund av mindre vikt. L.S. har genom gärningen åsidosatt reglerna om gemensam vårdnad. Parternas samarbetssvårigheter och L.S:s enstaka försök att diskutera skolvalet med R.M. kan mot den bakgrunden inte anses vara tillräckligt för att brottet ska bedömas som mindre allvarligt. L.S. ska därför dömas för urkundsförfalskning av normalgraden.

Det saknas särskild anledning att befara att L.S. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden kan således bestämmas till villkorlig dom. Med hänsyn till att fyra och ett halvt år har förflutit sedan gärningen begicks saknas anledning att förena den villkorliga domen med böter. L.S. ska vid denna utgång betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten L.S. enligt 14 kap. 1 § brottsbalken för urkundsförfalskning och bestämmer påföljden till villkorlig dom. L.S. åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Hovrättens dom meddelad: den 13 september 2007.

Mål nr: B 5706-06.

Lagrum: 14 kap. 1 § och 2 § brottsbalken.