Svea hovrätt referat RH 2007:72

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:72
Målnummer
B9089-06
Avdelning
8
Avgörandedatum
2007-08-30
Rubrik
Fråga om innebörden av vägtrafikregisterförordningens krav på att registreringsskyltar skall vara väl synliga. Även fråga om invändningar om att förordningens bestämmelser är oklara och om en polismans uttalanden i tv.
Lagrum
7 kap. 8 § första stycket och 17 kap. 1 § första stycket vägtrafikregisterförordningen (2001:650)

Södra Roslags tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot B.M. för förseelse mot vägtrafikregisterförordningen med påstående att han, på viss tid och plats, uppsåtligen eller av oaktsamhet brukat en personbil trots att registreringsskyltarna inte varit väl synliga. Vidare yrkade åklagaren förverkande av en i beslag tagen “aluminiumprofil” (dvs. det föremål som påstods ha använts för att dölja registreringsskylten).

B.M. erkände gärningen och hade inte någon erinran mot det särskilda yrkandet om förverkande.

Målet avgjordes i B.M:s utevaro.

Tingsrätten (tingsnotarien Nils Sjöblom samt nämndemännen Inger Damberg, Bo Lilljeqvist och Kerstin Persson) anförde i dom den 20 oktober 2006 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Av 7 kap. 8 § första stycket förordningen (2001:650) om vägtrafikregister framgår att registreringsskyltarna skall vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för t.ex. en polisman att via det registreringsnummer som finns på registreringsskyltarna fastställa ett fordons identitet.

Det är utrett att B.M. har framfört en personbil med aluminiumprofiler fastmonterade ovanför registreringsskyltarna. Frågan är om registreringsskyltarna är väl synliga i den mening som avses i bestämmelsen.

Av åberopade fotografier framgår att det är möjligt för någon som befinner sig på marken framför eller bakom bilen att avläsa det registreringsnummer som finns på registreringsskyltarna. Registreringsskyltarna är därför väl synliga i den mening som avses i bestämmelsen. Den omständigheten att aluminiumprofilerna döljer registreringsskyltarna från ovan föranleder – med hänsyn till bestämmelsens syfte – ingen annan bedömning. Åtalet skall på grund av det anförda ogillas.

Förverkandeyrkandet ogillas.

DOMSLUT

Åtalet ogillas. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen aluminiumprofil ogillas. Beslaget hävs.

Nämndemannan Inger Damberg anförde i ett särskilt tillägg för egen del: Aluminiumprofilerna döljer registreringsskyltarna för t.ex. en högt uppsatt kamera. Det kan därför hållas för visst att B.M. monterade fast aluminiumprofilerna för att på så vis undgå trängselskatt. För att den i målet aktuella ansvarsbestämmelsen skall kunna användas för att underlätta indrivningen av trängselskatt krävs att den justeras så att det uttryckligen framgår att registreringsskyltarna skall vara väl synliga från ovan.

Tingsnotarien Nils Sjöblom och nämndemannen Kerstin Persson var skiljaktiga och anförde bl.a. följande. Av åberopade fotografier framgår tydligt att de vinklade aluminiumprofilerna döljer registreringsskyltarna från ovan och försvårar för den som står på marken nära bilen att avläsa registreringsskyltarna. Även om registreringsskyltarna lättare kan avläsas från längre avstånd är kravet “väl synliga” inte uppfyllt. B.M. har genom att framföra en personbil utan väl synliga registreringsskyltar gjort sig skyldig till förseelse mot vägtrafikregisterförordningen. Åtalet är styrkt. Påföljden skall bestämmas till penningböter (300 kr). Förverkandeyrkandet har stöd i lag och skall bifallas.

Svea hovrätt

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att B.M. skulle dömas för förseelse mot vägtrafikregisterförordningen i enlighet med åtalet och att yrkandet om förverkande av en aluminiumprofil skulle bifallas.

B.M. bestred ändring.

Hovrätten avgjorde målet utan huvudförhandling.

Hovrätten (hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt samt hovrättsråden Bo Blomquist och Erica Hemtke, referent) anförde i dom den 30 augusti 2007.

DOMSKÄL

Åklagaren har i hovrätten åberopat de fotografier som lades fram vid tingsrätten och en skrift från B.M. till tingsrätten där denne erkände förseelsen och medgav beslaget.

Det är utrett att B.M. vid det aktuella tillfället brukade en personbil med aluminiumprofiler monterade ovanför registreringsskyltarna.

Bestämmelser om registreringsskyltar finns i vägtrafikregisterförordningen. Dessa bestämmelser innebär bland annat följande. Ett registrerat fordon får brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning. Dessa skall vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid mot vad som nu sagts döms till penningböter.

B.M. har anfört att monteringen av aluminiumskyltarna inte stred mot gällande bestämmelser eller, i vart fall, att dessa bestämmelser är oklara. Han har också uppgett att han monterade aluminiumprofilerna efter det att en polisman i ett tv-program hade sagt att det inte var olagligt.

Hovrätten gör följande överväganden i frågan, om B.M. har uppfyllt de nyss nämnda kraven i vägtrafikregisterförordningen. Ett viktigt syfte med registrering och skyltning av fordon är att möjliggöra identifiering av ett specifikt fordon och dess ägare. En registreringsskylt bör snabbt och lätt kunna avläsas, inte bara av personer som befinner sig i nivå med fordonet utan även av den som iakttar fordonet från t.ex. en gångbro eller ett lägenhetsfönster. Av de åberopade fotografierna framgår att registreringsskyltarna till följd av aluminiumprofilernas placering inte var väl synliga i den mening som avses i förordningen.

De aktuella bestämmelserna i förordningen är inte oklara. B.M:s invändning om en polismans uttalanden i tv är inte av det slaget att den kan frita honom från ansvar.

Det sagda innebär att B.M. skall dömas för uppsåtlig förseelse mot vägtrafikregisterförordningen i enlighet med åtalet. Påföljden skall bestämmas till penningböter.

Aluminiumprofilen är konstruerad för att dölja registreringsskyltar. Den kan befaras komma till sådan användning. Vid dessa förhållanden bör profilen förklaras förverkad med stöd av 36 kap. 3 § 1 brottsbalken.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

a. dömer B.M. för förseelse mot vägtrafikregisterförordningen enligt 7 kap. 8 § första stycket och 17 kap. 1 § första stycket nämnda förordning till penningböter 300 kr och

b. förklarar den aktuella aluminiumprofilen förverkad.

Hovrättens dom meddelad: den 30 augusti 2007.

Mål nr: B 9089-06.

Lagrum: 7 kap. 8 § första stycket och 17 kap. 1 § första stycket vägtrafikregisterförordningen (2001:650).