Svea hovrätt referat RH 2007:90

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:90
Målnummer
B9792-06
Avgörandedatum
2007-01-26
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Rån m.m.

Tingsrätten (dom i november 2006): Sluten ungdomsvård 1 år 2 månader.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 8 månader.

Tingsrätten: R, 15 år, är övertygad om ansvar för en rad mycket grova brott med ett mycket högt straffvärde och gärningarna är av sådan art att om en gärningsman över 21 år begått dem annan påföljd än fängelse skulle vara helt utesluten. Förutsättningar för att ådöma R sluten ungdomsvård föreligger.

Hovrätten (med en i ett avseende mildare brottsrubricering): Nya bestämmelser gäller sedan den 1 januari beträffande påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Bland annat har påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten fått en ny benämning – ungdomsvård. Vården och åtgärderna skall syfta till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Liksom tidigare krävs att den planerade vården, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, står i proportion till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Om den planerade vården inte framstår som tillräckligt ingripande vid denna proportionalitetsbedömning och den bristen inte kan uppvägas av böter eller ungdomstjänst är domstolen förhindrad att döma till ungdomsvård (32 kap. 1 §). Vidare har som ny och fristående påföljd ungdomstjänst införts (32 kap. 2 §). Möjligheten att döma den unge till sluten ungdomsvård kvarstår, men regleras numera i 32 kap. 5 §. Även med beaktande av förändringarna i påföljdssystemet delar hovrätten tingsrättens bedömning i fråga om val av påföljd, men anser att brottslighetens samlade straffvärde är lägre än vad tingsrätten funnit.